Kamer houdt vast aan herkeuringen WAO'ers

DEN HAAG, 23 JUNI. De herkeuringen van oudere WAO'ers worden niet afgeschaft. De Tweede Kamer houdt er in meerderheid aan vast, dat alle WAO'ers die op 1 augustus 1993 nog geen 50 jaar waren, opnieuw moeten worden gekeurd.

Deze omstreden herkeuringen, die sinds 1994 worden uitgevoerd volgens veel striktere normen, hebben voor veel arbeidsongeschikten geleid tot het intrekken of verlagen van hun uitkering.

Voorstellen van CDA en GroenLinks, om de leeftijdsgrens van 50 die bij de herkeuringen geldt te verlagen, zullen volgende week bij de stemmingen daarover niet op een meerderheid in de Kamer kunnen rekenen. De PvdA-fractie, die eerder zelf had gesuggereerd de oudere WAO'ers van herkeuring te vrijwaren, gaf nu aan genoegen te nemen met andere maatregelen die staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) heeft getroffen en, met enkele aanvullingen, waartoe de Tweede Kamer afgelopen nacht besloot. Het gaat hierbij om een gegarandeerde uitkering voor oudere, herkeurde WAO'ers en om een serie maatregelen die de kansen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten op werk moeten vergroten. Linschoten had de voorstellen om de leeftijdsgrens bij de herkeuring te verlagen, “met klem ontraden”.

De Tweede Kamer stemde de afgelopen nacht in met het voorstel van het kabinet om de boetes die bedrijven moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt is verklaard, per 1 juli af te schaffen. Maar nu al staat vast dat deze datum niet haalbaar is. De Eerste Kamer heeft laten weten geen kans te zien het bewuste wetsvoorstel al volgende week te behandelen.

Nog onduidelijk is wanneer de boetes dan wel verdwijnen. Het kabinet en de Tweede Kamer gingen ervan uit dat deze door werkgevers zo bekritiseerde 'bonus/malusregeling' per 1 juli van dit jaar kan worden ingetrokken. Om die datum te halen besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel gisteren in grote haast, tot in de nachtelijke uren. In de loop van de dag was echter duidelijk geworden dat door allerlei communicatiestoornissen de Eerste Kamer er niet van op de hoogte was dat zij hetzelfde voorstel al volgende week zou moeten behandelen.

Senaatsvoorzitter Tjeenk Willink liet zijn collega Deetman van de Tweede Kamer weten de kans “uiterst miniem” te achten dat de Eerste Kamer zou zwichten voor de druk om het voorstel al volgende week te bespreken.

Pag.8: Reces senaat vertraagt afschaffing Mocht de Eerste Kamer in de eerste week van juli dit wel willen doen, dan zal de vertraging bij de afschaffing van de boetes tot enkele weken beperkt kunnen blijven. Zoniet dan gaat het nog maanden duren, omdat het parlement daarna met reces is. Overigens heeft de Eerste Kamer zich via moties in het verleden al uitgesproken voor afschaffing van de 'WAO-boetes' voor bedrijven.

De Tweede Kamer vindt dat ook zelfstandigen, zoals boeren en tuinders, die in de AAW zijn beland en na herkeuring niet meer of in mindere mate arbeidsongeschikt worden bevonden, recht moeten houden op een uitkering die gunstiger is dan bijstand. De coalitiepartners PvdA, VVD en D66 dienden hierover een voorstel in om zelfstandigen in die situatie een uitkering te geven ter hoogte van 70 procent van het minimumloon, waarbij met eigen vermogen of inkomen van een partner geen rekening hoeft te worden gehouden.

Het kabinet had een soortgelijk voorstel al gedaan voor sommige werknemers die in de WAO waren beland, na herkeuring vervolgens arbeidsgeschikt worden verklaard, maar geen werk vinden. Het gaat hierbij om WAO'ers die op 1 augustus 1993 ouder waren dan 45 jaar en WAO'ers die in 1993 ouder waren dan 41 en al jarenlang zonder onderbreking als arbeidsongeschikt golden.

Na grote bezwaren van staatssecretaris Linschoten besloot D66 gisteren af te zien van een voorstel om via een systeemwijziging de uitkeringen van veel WAO'ers te verhogen.