Werkgevers tegen OR voor kleine bedrijven

DEN HAAG, 21 JUNI. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hekelen een plan van de meerderheid van de Tweede Kamer waarbij ondernemingen met minder dan 35 werknemers worden verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

Met name de ommezwaai van oppositiepartij CDA, waardoor de motie een meerderheid krijgt, roept veel verbazing op. “De ommezwaai is voor ons absoluut onvoorstelbaar”, zegt voorzitter Kamminga van MKB Nederland. Volgens VNO-NCW is de wet “volledig overbodig” en een uiting van “Haagse regelzucht”.

Vorige week werd duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de rechten en bevoegdheden van werknemers in kleine bedrijven in de nieuwe Wet op de ondernemingsraden moeten worden geregeld. Een motie hierover kreeg de steun van PvdA, CDA, D66 en GroenLinks.

Tegenstanders van de motie (VVD en GPV) zijn verbaasd over de steun die de CDA-fractie daaraan gaf. Eerder had het CDA-Kamerlid Van Rooy nog gewezen op de rompslomp die een verdergaande regeling van de medezeggenschap voor het midden- en kleinbedrijf met zich mee zou brengen. Met de beoogde regeling wordt een eerste stap gezet naar de vorming van een 'mini-ondernemingsraad' met meer bevoegdheden dus dan een personeelsvergadering. Bedrijven met minder dan 35 werknemers kennen nu de verplichting dat de werkgever twee maal per jaar personeelsvergaderingen moet houden.

Van Rooy motiveerde haar steun aan de motie met een verwijzing naar een afspraak die eerder tegen de zin van het CDA in de nieuwe Arbeidstijdenwet is opgenomen. Daarin staat dat ook in bedrijven met minder dan 35 werknemers een medenzeggenschapsorgaan moet komen voor overleg over de bedrijfstijden. Het is volgens Van Rooy beter dit te regelen in de Wet op de ondernemingsraden.

“Onzin”, oordeelt Kamminga. Het voorstel leidt alleen maar tot “administratieve rompslomp” in bedrijven waar de lijnen kort zijn tussen werkgever en personeel. Hij heeft binnenkort een gesprek met minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) “om het kabinet te behoeden voor deze dwaling”. Vorige week beloofde Melkert rekening te houden met de motie bij het wetsvoorstel dat hij in voorbereiding heeft.