Staatslening verkrapt geldmarkt

AMSTERDAM, 21 JUNI. De geldmarkttarieven lagen er de afgelopen week vrijwel roerloos bij. Slechts in het korte segment was een lichte daling waarneembaar. Bij de nu verwachte afzwakking van de economische groei in de tweede helft van het jaar in Duitsland en in ons land, is de waarschijnlijkheid van een verdere daling van de geldmarktrente groter dan van een stijging. Onlangs toonde de Bundesbank zich bovendien nog tevreden over het prijsverloop en met de inflatieverwachting voor dit jaar; een stemming die werd ondersteund door de gematigde geldgroei.

Het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente, liet de afgelopen week een kortstondige stijging zien. Die hield verband met een tekort dat groter was dan de nog resterende contingentsruimte per dag. Het beroep op de contingentsregeling, dat tot uiting komt in de post voorschotten in rekening courant, geeft de omvang aan van het geldmarkttekort. Tot het midden van de verslagweek bleef de schuld van de banken aan DNB onder het toelaatbaar beroep en bleef de daggeldrente stabiel. Daarna werd het contingent fors overschreden, waardoor de daggeldrente met 9 basispunten opliep. Op de verslagdatum zelf (19 juli) was de overschrijding teruggebracht tot 348 miljoen gulden en was ook de daggeldrente teruggekeerd tot het niveau van een week geleden. De krapte die aan het einde van de verslagweek optrad, deed de besparing op het contingentsverbruik, die vorige week nog 3 procentpunt bedroeg, afnemen tot 2,1 procentpunt. Afgelopen maandag was 65,9 procent van de contingentsperiode verstreken terwijl 63,8 procent van de faciliteit was verbruikt.

De geldmarktverkrapping vond zijn oorzaak in de storting van 8,75 miljard gulden op de jongste staatslening. Door betalingen nadien door de Staat van rente en aflossing op bestaande schuld alsmede van reguliere uitkeringen, nam het tegoed van de schatkist per saldo toe met ruim 3,5 miljard gulden. DNB had hierop reeds geanticipeerd door de kasreserverekening met 2,2 miljard gulden te verlagen en door de speciale belening, die per de 15de juli verviel, te vervangen door een speciale belening die 823 miljoen gulden hoger was.

De bankbiljettencirculatie zorgde voor een lichte verruiming, maar die kon worden weggestreept tegen de verkrapping die voortvloeide uit het saldo van de overige posten. Al met al namen de voorschotten in rekening courant toe met 614 miljoen gulden.

Voor de komende week ligt een verruiming van de geldmarkt vanuit de schatkist in het verschiet als de Staat salarisbetalingen voor haar ambtenaren moet verrichten. In samenhang hiermee is de kasreserve, die op 22 juni van kracht wordt, 2,2 miljard gulden hoger vastgesteld dan de huidige. Op die dag vervalt ook de lopende speciale belening. Met de vernieuwing daarvan kan DNB een verdere sturing van de geldmarkt bewerkstelligen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep