OESO: pensioenleeftijd omhoog of pensioen omlaag

PARIJS, 21 JUNI. De geïndustrialiseerde landen moeten een verhoging overwegen van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenpremies. Daarnaast is ook een verlaging van pensioenen een serieuze optie om de problemen van de vergrijzing van de bevolking het hoofd te bieden. Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijkse Economic Outlook die gisteren werd gepubliceerd.

De in Parijs gevestigde organisatie dringt er bij haar leden op aan de overheidsfinanciering op orde te brengen, voordat de vergrijzing begin volgende eeuw een al te grote belasting op de overheidsfinanciën gaat leggen.

“De potentiële groei van het bruto binnenlands produkt (bbp) zal door de vergrijzing afnemen, waardoor de lasten van een vergrijsde bevolking voor de economie als geheel zullen toenemen” zo schrijft de organisatie.

In de zeven belangrijkste geïndustrialiseerde landen, uitgezonderd Groot-Brittannië, zal het aantal ouderen ten opzichte van de werkende bevolking rond 2030 tot 2040 zijn verdubbeld, voordat een stabilisatie of lichte afname plaats heeft.

Volgens de OESO kan de staatsschuld van de Verenigde Staten door een stijging van de uitgaven aan vooral gezondheidszorg oplopen tot 110 procent van het bbp in het jaar 2030. In Japan zouden de stijgende pensioenkosten kunnen zorgen voor een stijging van de staatsschuld van 25 procent van het bbp in 2000 tot 315 procent rond 2030.

De OESO dringt er bij haar leden op aan zo snel mogelijk maatregelen te treffen. “Voor pensioenregelingen zijn de opties onder anderen het verhogen van de premies, het verlagen van de uitkeringen en, waarschijnlijk het meest effectieve, het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd”, aldus het rapport.

De pensioengerechtigde leeftijd in de OESO-landen varieert momenteel van 57 jaar voor vrouwen in Italië tot 65 jaar voor zowel mannen als vrouwen in de VS en Canada. Een aantal landen is al bezig met het doorvoeren van wetgeving om de leeftijdsgrens te verhogen.

“Voor de gezondheidszorg voor ouderen is het nodig manieren te vinden om door efficënter werken de kosten te drukken”, aldus het rapport. (Reuter)