G7 bereikt akkoord bestrijding financiele crises

HALIFAX, 17 JUNI. De leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) hebben gisteren overeenstemming bereikt over een aantal concrete voorstellen om het hoofd te kunnen bieden aan crises als in Mexico, die de stabiliteit van het internationale financiele systeem ernstig bedreigen. In hun slotverklaring doen zij ook aanbevelingen voor hervorming van een aantal VN-organen. In het document wordt gesproken van de “uitdagingen van de 21ste eeuw”.

Volgens de G-7 (VS, Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie en Italie) moeten de financiele middelen van het Internationale Monetaire Fonds voor crisisbestrijding worden verruimd. Zij stellen voor dat de 26 miljard dollar die beschikbaar is op grond van de Algemene Leningen Overeenkomst (GAB) wordt verdubbeld. Het gaat hier om geld dat de G-10 (de G-7 plus enkele landen waaronder Nederland) aan het IMF kunnen lenen. Volgens de G-7 zou het aantal landen dat in de GAB participeert moeten worden uitgebreid.

Om het geld in geval van een crisis in een bepaald land snel beschikbaar te maken, pleit de G-7 voor een aangepaste besluitvormingsprocedure bij het IMF _ een zogeheten emergency financing mechanism. In de slotverklaring wordt onderstreept dat het geld alleen onder “strenge voorwaarden” mag worden uitgekeerd. De G7-leiders beklemtonen dat vooral moet worden geprobeerd crises als in Mexico te voorkomen. Het IMF zou daarom richtlijnen moeten opstellen voor het tijdig publiceren door de aangesloten landen van economische en financiele gegevens. Bovendien zou bekend moeten worden gemaakt welke landen hieraan voldoen. De G-7 wil voorts dat “procedures” worden ontwikkeld voor het zorgvuldig afhandelen van schulden, indien een land onverhoopt toch in een financiele crisis geraakt. In verband met de ingewikkeldheid van de juridische aspecten hiervan wordt de ministers en presidenten van de centrale banken van de G-10 gevraagd hierop te studeren.

De leiders van de G-7 willen verder dat de toezichthouders op financiele instellingen en markten in de verschillende landen beter met elkaar gaan samenwerken. Aan de ministers van financien van de G-10 is gevraagd een studie te verrichten en aan de G7-top van volgend jaar te rapporteren. De regeringsleiders en staatshoofden van de G-7 toonden zich allen zeer bezorgd over de snelle kapitaalstromen die de financiele stabiliteit kunnen ondermijnen. Het verst ging de Franse president Chirac die speculantenkapitaal vergeleek met de ziekte Aids. In de slotverklaring worden overigens alle landen aangemoedigd restricties op hun kapitaalmarkten weg te nemen.

Multilaterale ontwikkelingsbanken moeten hun geld effectiever besteden en vooral richten op de armste landen, duurzame ontwikkeling en sectoren waar de particuliere sector niet in voorziet, zoals primair onderwijs, gezondheidszorg en milieubescherming. De strategie moet duidelijk gericht zijn op armoedebestrijding. Volgens de G-7 moeten ontwikkelingslanden die hoge militaire uitgaven hebben, minder hulp krijgen. Het IMF en de Wereldbank wordt gevraagd om een “omvattende aanpak” van het probleem van de multilaterale schulden. Samenvoeging van de ministerscomites van beide instellingen moet worden overwogen.

VN-organen op sociaal, economisch, humanitair en milieugebied moeten hun activiteiten beter coordineren en overlapping van taken moet worden voorkomen. In dit verband worden met name Unctad, Unido en de regionale economische commissies genoemd.

De G7-leiders spraken gisteren opnieuw uitvoerig over het probleem van de werkloosheid. Zij kwamen overeen dat begin volgend jaar in Parijs een tweede G7-ministersconferentie hierover wordt gehouden, nadat vorig jaar in Detroit al een soortgelijke bijeenkomst was georganiseerd.

    • Hans Buddingh'