Zonodig beroep tegen Wijers voornemen; Verzekeraars verwerpen verbod op prijsafspraken

NOORDWIJK, 16 JUNI. Particulier verzekeraars zullen zich verzetten tegen het verbod op prijsafspraken dat minister Wijers (economische zaken) hun wil opleggen. Voorzitter S. Jonker van het Verbond van Verzekeraars kondigde dit gisteren op de algemene ledenvergadering van zijn organisatie aan.

Wijers wil een einde maken aan een overeenkomst tussen 107 verzekeraars die onderling maxima hebben afgesproken voor de provisies die ze aan tussenpersonen betalen. Het gaat daarbij om schadeverzekeringen, zoals brand/inboedel- en autoverzekeringen. Volgens Wijers en zijn collega Zalm (financiën) is niet aangetoond dat deze prijsafspraken nodig zijn om de onafhankelijkheid van tussenpersonen te waarborgen. Dat is wel het argument van de verzekeraars: als er via de provisies wordt geconcurreerd zouden de intermediairs wellicht de consumenten niet meer objectief over de voor- en nadelen van diverse verzekeringen voorlichten.

Jonker noemde het voornemen van Wijers en Zalm een voorbeeld van te ver doorgevoerde deregulering. Hij kondigde aan dat het Verbond van Verzekeraars bij de Commmissie economische medediging, waaraan de ministers hun standpunt voor advies hebben voorgelegd, protest zal aantekenen en zonodig daarna bij het College van Beroep.

Op andere punten bleken de verzekeraars gisteren juist voor deregulering te zijn. Zij willen dat het monopolie voor advocaten om cliënten bij rechtbanken en gerechtshoven te vertegenwoordigen, wordt opgeheven. Volgens Jonker zijn juristen van rechtsbijstandsverzekeringen deskundig genoeg om ook deze taak uit te oefenen. Ook juichte hij het kabinetsvoornemen toe om de verplichting af te schaffen voor bedrijven om hun pensioenregelingen bij bedrijfspensioenfondsen onder te brengen.

De voorzitter van het Verbond toonde zich ongerust over de ontwikkeling bij schadeverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Na een verlies in 1993 bleven de schadeverzekeraars vorig jaar op een winst, nog voor belasting, van 1,9 procent steken. “Dat lijkt helemaal nergens op”, zei Jonker. Autoverzekeraars bleven ondanks de premieverhogingen in de rode cijfers, aldus het Verbond. Dat wordt veroorzaakt doordat verzekeraars voor letselschade steeds hogere bedragen moeten betalen en door de stijging van het aantal autodiefstallen. Volgens Jonker moeten er grenzen worden getrokken waarvoor verzekeraars aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hij wees op de problemen waarin de Britse verzekeringsmarkt Lloyd's verzeild is geraakt.

De verzekeraars gingen gisteren op hun ledenvergadering akkoord met de instelling van een catastrofeverzekering. Via een verplichte opslag op brand/inboedelverzekeringen worden burgers hierdoor verzekerd tegen de schade van bijvoorbeeld overstromingen en aardbevingen.