Overheidssteun inzet ruzie Deetman Koning

DEN HAAG, 16 JUNI. Tweede-Kamervoorzitter Deetman en voorzitter Koning van de Algemene Rekenkamer hebben een conflict omdat de Kamervoorzitter weigert vertrouwelijke geluidsbanden van besloten commissie-vergaderingen vrij te geven voor onderzoek.

Van de regeringsfracties wordt Deetman gesteund door de VVD, terwijl D66 zich achter Koning schaart. De PvdA-fractie kon aan het begin van de middag nog niet inhoudelijk reageren.

De Rekenkamer is op dit moment bezig met een onderzoek naar overheidssteun aan Fokker, DAF, en Nedcar. Daarvoor wil de Rekenkamer geluidsbanden afluisteren met opnamen van vertrouwelijk overleg tussen ministers van economische zaken en de vaste kamercommissie voor economische zaken. Het betreft overleg over staatssteun eind jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig aan deze bedrijven. De ministers die bij het vertrouwelijk overleg betrokken waren De Korte (VVD), Andriessen (CDA) en Wijers (D66). Deetman en het presidium van de Tweede Kamer - waarin op dit moment de fracties van PvdA, CDA, VVD, en D66 zijn vertegenwoordigd - vinden dat er geen enkele verplichting is de banden af te geven. Kamervoorzitter Deetman heeft de Rekenkamer laten weten dat hij leden van de kamercommissies houdt aan hun geheimhoudingsplicht over de inhoud van het overleg. Daarvan bestaan geen schriftelijke verslagen.

“Vertrouwelijk is vertrouwelijk”, zegt het Tweede Kamerlid Voûte (VVD). Volgens haar heeft de Rekenkamer genoeg instrumenten om te onderzoeken of de steunverlening adequaat is geweest. Haar collega Ybema (D66) vindt het geen enkel bezwaar wanneer de Rekenkamer de beschikking krijgt over de vertrouwelijke informatie. “De Rekenkamer heeft steeds bewezen dat ze zeer prudent omgaan met vertrouwelijke informatie.”

De Algemene Rekenkamer controleert de overheidsuitgaven op doelmatigheid en rechtmatigheid. Alle onderdelen van de rijksdienst vallen onder toezicht van de Rekenkamer. Naast het jaarverslag brengt Rekenkamer ook rapporten uit over specifieke onderwerpen.

“Voorlopig moeten we genoegen nemen met het antwoord van Deetman, maar het zo mooi zijn wanneer onder druk van de fracties alsnog gebruik zouden kunnen maken van banden”, zegt Koning desgevraagd. “We wilden de banden gebruiken om beweringen van Economische Zaken te controleren en we streven naar honderd procent zekerheid.”

Het presidium van de Rekenkamer heeft volgens Koning onlangs een uitvoerige discussie gevoerd over het begrip vertrouwelijk. “Vertrouwelijk is dat geheim? Is het zeer geheim? Het is in ieder geval niet openbaar en met die invalshoek willen we de informatie gebruiken.”