Versterking dijken in Zuid-Holland begint

GORINCHEM, 13 JUNI. De dijkversterking op de meest urgente plaatsen in Zuid-Holland kan beginnen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben deze week de plannen vastgesteld. De eerste werkzaamheden beginnen aan het einde van de zomer, kondigde gedeputeerde J. Heijkoop (waterstaatszaken) gisteren in Gorinchem aan.

De eerste plaatsen die door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden aangepakt zijn het dijkvak tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem en het dijkvak bij Vianen richting Lexmond. Het gaat om in totaal veertien kilometer. De kosten bedragen negentig miljoen gulden. De dijkversterking is eind volgend jaar klaar, maar de komende winter zal de veiligheid al aanzienlijk zijn vergroot, aldus Heijkoop.

De plannen voor de dijkversterkingen zijn een gevolg van de Deltawet Grote Rivieren, ook wel de noodwet genoemd. Het kabinet besloot na de dreigende overstromingen in de afgelopen winter het dijkversterkingsprogramma in Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant versneld uit te voeren. De noodwet maakt een snellere besluitvormingsprocedure mogelijk. In Gelderland is in april al met de dijkversterking begonnen. Het gaat in heel Nederland om 148 kilometer dijkversterking en 143 kilometer kade-aanleg.

Niet bekend

Voor de dijkversterking die nu ter hand wordt genomen in Zuid-Holland moeten vijf huizen en een vissersbedrijf worden gesloopt. Het dijkvak tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem is niet sterk genoeg en te laag. Bovendien bestaat het gevaar dat de bodem van het kanaal van Steenenhoek, dat direct achter de dijk ligt, bij hoog water door de opwaartse druk vanuit de ondergrond openbarst. De bodem van het kanaal wordt daarom van een zware kleilaag voorzien.

Bij Vianen richting Lexmond vormt het doorsijpelen van rivierwater onder de dijk, de zogeheten kwel, een gevaar voor dijkdoorbraak. De zandlaag waarop de dijk is aangelegd, stroomt mee waardoor de dijk gaat zakken en “als een pudding” in elkaar kan zakken, aldus de provincie. Om de cultuurhistorische waarde van de buiten de dijk gelegen Buitenstad van Vianen te beschermen, zal hier geen dijk maar een lagere kade worden aangelegd. Door deze maatregel zijn volgens de provincie zeven panden voor sloop behoed.