Stad Groningen wil halt toeroepen aan 'verarming'

GRONINGEN, 13 JUNI. De stad Groningen is verarmd geraakt ten opzichte van omliggende gebieden. Mensen met midden- en hoge inkomens zijn weggetrokken naar lommerrijke dorpen ten zuiden van Groningen, de mensen met lage inkomens zijn gebleven.

Dat blijkt uit het sociaal-cultureel rapport 'Over Groningers', dat gisteren samen met de voorjaarsnota en het structuurplan de Stad van Straks is gepresenteerd, en waarin het ruimtelijk beleid voor de komende tien jaar is uiteengezet.

Groningen is een stad met veel studenten, bejaarden en werklozen. De gemiddelde koopkracht van de inwoners is laag: tachtig procent van het landelijk gemiddelde. De werkloosheid ligt met 26 procent van de beroepsbevolking ver boven het landelijk gemiddelde van 7,5 procent.

Het Groninger stadsbestuur ziet in het bouwen van 7.000 aantrekkelijke woningen de oplossing van het migratie-probleem. Daarnaast willen B en W meer hoogwaardige werkgelegenheid binnenhalen. “De migratie heeft het stedelijk draagvlak ondermijnd en het landschappelijk karakter van Noord-Drenthe aangetast. Drenthe heeft een te liberaal beleid gevoerd door die uitbreiding maar toe te laten. Daarbij hebben wij in het verleden nagelaten goede woningen te bouwen”, zegt wethouder W. Smink (ruimtelijke ordening). Doordat de inwoners van de dorpen wel in Groningen werken, vooral de universiteit is een grote werkgever, is de bereikbaarheid van de stad sterk verminderd. Dit verzwakt de regionale economie en belast het milieu, aldus het college van B en W. Veertig procent van de in Groningen werkende personen woont buiten te stad.

Om hierin meer evenwicht te brengen wil de gemeente nieuwe woningen bouwen: 2.000 in bestaande wijken, 1.000 op het 'Ciboga-terrein' vlak tegen de binnenstad, 1.400 in de nieuwe wijk De Held aan de noordwest-rand, 900 woningen aan het Reitdiep in het noorden en 500 aan de Piccardthofplas ten zuiden van de stad. De overige ruim 1.000 woningen komen op een aantal kleinere locaties.

Dertig procent van de nieuwe huizen betreft sociale woningbouw. “We willen gemengde wijken met lage en hoge inkomens creëren”, aldus Smink. Naast een aantal sociale maatregelen, wil het stadsbestuur hiermee een verdere sociaal-economische tweedeling en verpaupering van oude wijken tegengaan.

De gemeente spreekt in de Stad van Straks de verwachting uit dat het inwonertal van Groningen in tien jaar zal stijgen van 170.000 naar 180.000, enerzijds vanuit de gedachte dat de nieuwe woningen nieuwe mensen zullen trekken, anderzijds vanuit demografische ontwikkelingen.

Opvallend is dat dit niet overeenkomt met wat de gemeente in het sociaal-culturele rapport 'Over Groningers' schrijft: “Recente gegevens over de bevolkingsontwikkeling laten zien dat de groei van de bevolking tot stilstand lijkt te zijn gekomen.” Volgens G. de Jong, een van de opstellers van het rapport, is de omvang van de bevolking juist 'akelig stabiel' en leiden verkorting van de studieduur en de relatief kleine groep 15- tot 19-jarigen er eerder toe dat de bevolkingsomvang zal dalen. Wel schrijven hij en zijn collega's dat de Stad van Straks met de ambities voor wonen, werken en recreëren van invloed kan zijn op de bevolkingsontwikkeling. “Ons is gevraagd dat er zo neer te zetten om de twee rapporten niet al te erg met elkaar te laten botsen”, zegt De Jong desgevraagd.

De Stad van Straks is een ambitieus plan. Volgens Smink zet Groningen de lijn door van een stad die architectuur hoog in het vaandel heeft. Grootschalige, spraakmakende projecten als het Gasunie-gebouw, het Groninger Museum en het Waagstraat-project zijn afgerond of in aanbouw. Smink: “Nu verleggen we dat naar woningbouw, winkelcentra en de bouw van scholen.”

Om de stad tot een sterk regionaal centrum van het noorden van het land te maken, roepen B en W van Groningen de hulp in van de rijksoverheid. Zo wil Groningen dè telematicastad van het land worden. In navolging van de komst van de PTT naar Groningen in de jaren tachtig, zou het kabinet er ook voor moeten zorgen dat Enertel, de toekomstige aanbieder van een tweede telefoonnet, zich in Groningen gaat vestigen. Dat zou de regio duizenden arbeidsplaatsen opleveren. “Er is een mega-offensief gericht op de Randstad, zie de Betuwelijn, zie Schiphol, zie het grote stedenbeleid. Het wordt tijd dat zo'n offensief op gang komt voor het Noorden en in het bijzonder voor Groningen,” aldus Smink.

    • Herman Staal