Over de grens

In het hoofdredactionele commentaar van NRC Handelsblad van 9 juni wordt de economische ontwikkeling in Duitsland vergeleken met die in Nederland.

De conclusie is dat Duitsland een “verbluffende economische prestatie” heeft geleverd. Dit in contrast met de 'voortsukkelende' sanering van de overheidsfinanciën in Nederland. Ook wijst de commentator op de 'beschamende' situatie dat Duitsland wel en Nederland niet voldoet aan de Maastrichtse criteria ten aanzien van de staatsschuld en het financieringstekort die gelden bij toetreding tot de Europese monetaire unie. Verder, zo staat in het commentaar, zou de collectieve lastendruk in Nederland zo'n tien procentpunt hoger zijn dan in Duitsland.

Enige nuancering is hier op zijn plaats. Zo dalen volgens ramingen van de OESO de totale collectieve uitgaven in Nederland van circa 60 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP) in 1983 naar iets meer dan 51 procent in 1996. Een daling met zo'n 9 procentpunt. In Duitsland is die daling in dezelfde periode slecht 0,5 procentpunt, van bijna 48 naar ruim 47 procent.

Het verschil tussen de collectieve uitgaven in beide landen bedraagt op basis van de ramingen van de OESO voor volgend jaar 4 procentpuntBBP (51,3 procent in Nederland en 47,2 procent in Duitsland). Dit verschil valt goeddeels weg als wordt gecorrigeerd voor het feit dat in Nederland de sociale voorzieningen op bruto basis worden meegeteld in de collectieve uitgaven en in Duitsland op netto basis. Dat laatste komt nu eenmaal lager uit.

Verder is het goed om te bedenken dat Nederland van de vijftien (aspirant-)lidstaten van de Europese Unie het op vier na laagste financieringstekort heeft. Nederland behoort niet tot de vier landen op dit totaal van vijftien, waarvan de schuldquote lager is dan 60 procent BBP.

Tot slot stel ik vast dat de inflatie in Nederland onder het Duitse niveau ligt. Het werkloosheidspercentage is in beide landen vrijwel gelijk.

Allerminst reden om tevreden te zijn. Ook in de landen aan de Rijn is bewaking en zo nodig verhoging van de dijken geboden. De houdbaarheid van economische prestatie en sociaal evenwicht zijn nooit vanzelfsprekend. Correct weergegeven feiten behoren dat wel te zijn.

Naschrift

Het hoofdartikel beklemtoonde de snelheid waarmee Duitsland zijn begroting op orde heeft gebracht na de Duitse vereniging. De feiten waren ontleend aan recente gegevens van de Europese Commissie over de Economische en Monetaire Unie.

REDACTIE

    • Minister van Sociale Zaken
    • A.P.W. Melkert