Nuts heeft vooral probleem met fusie

ROTTERDAM, 13 JUNI. De problemen bij de Haagse zorgverzekeraar Nuts lijken steeds meer te maken te hebben met de voortgang rond de fusie met de Arnhemse partner Ohra, dan met ongeoorloofd gedrag met verzekeringsgelden. De reden voor het ontslag van de twee interim-managers Cuypers en Van Weezendonk, waartoe de raden van commissarissen van zowel het ziekenfonds als de particuliere poot van Nuts dit weekeinde besloten, is gelegen in het feit dat zij tegen voortzetting van de fusie zijn.

Het tezelfdertijd opstappen van president-commissaris Endtz heeft volgens de formele versie te maken met het feit dat hij die functie na voltooiing van de fusie niet kan combineren met een commissariaat bij ABN-Amro, omdat Ohra ook een bank heeft. Endtz heeft dat anderhalf jaar geleden al aangekondigd. Voor mede-commissaris Dik is combinatie van die twee commissariaten echter geen probleem. Terwijl steeds duidelijker wordt dat bij Nuts geen sprake is geweest van fraude, liet een woordvoerder van het bedrijf gisteren weten dat het “vrijwel uitgesloten” is dat de in april geschorste algemeen directeur drs. D. Zijderlaan en financieel directeur drs. S. Ooms terugkeren, nog voor het onderzoek naar vermeend foute praktijken definitief is afgerond en nog voordat de ledenraad van Nuts Zorgverzekering zich heeft kunnen uitspreken. Zijderlaan en Ooms hebben echter begin dit jaar laten weten alleen onder zeer beperkende voorwaarden akkoord te willen gaan met een fusie met Ohra. Belangrijkste beperkingen daarbij zijn volstrekt gescheiden beleid en geen verstrengeling van financiële belangen. De reserves van Nuts en de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen worden op vijfhonderd miljoen gulden geschat, een aantrekkelijk partij.

Dat er sprake zou zijn van 'fraude', zoals eind maart werd gesuggereerd op grond van een rapport van een commissie van de Ziekenfondsraad, lijkt uitgesloten te zijn, zoals blijkt uit de latere rapportage van de accountants van de Ziekenfondsraad.

Uit het tussentijdse rapport van het accountantskantoor Moret Ernst & Young blijkt dat de Stichting RAKZ en Factormaatschappij voor Zorgverleners BV - twee aan Nuts Zorgverzekering en Nuts Ziektekosten gelieerde ondernemingen - in de jaren '91 tot en met '94 wèl voor ruim een miljoen gulden aan bonussen en kortingen in eigen kas hebben gehouden. Dat geld had volgens de accountants moeten worden gestort in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten of ten goede moeten komen aan de centrale kas van de ziekenfondsen. Daarnaast zou Witte Kruis BV, dat voor Nuts ritten uitvoert met rolstoelbus en ligtaxi in dezelfde periode 914.825 gulden te veel in rekening hebben gebracht.

De conclusies van Moret, Ernst & Young komen - op het punt van Witte Kruis BV na - globaal overeen met de bevindingen van de Ziekenfondsraad, die half mei al rapporteerde over zijn onderzoek bij Nuts, maar zij staan haaks op die van een ander gerenommeerd accountantskantoor, Coopers & Lybrand. Dat kantoor kreeg van Nuts Verzekeringen Groep BV begin maart opdracht “om bij Nuts en de gelieerde rechtspersonen onderzoek te doen naar de wijze van verwerking van declaraties van zorgverleners en leveranciers in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet”.

De reden daarvoor was een rapport dat minister Borst (volksgezondheid) half februari had gekregen van een 'task force volumebeheersing en kostenbeperking', waaruit bleek dat zorgverzekeraars op grote schaal bonussen en kortingen in eigen kas houden, in plaats van die ten goede te laten komen aan de kas van de ziekenfondsen of die van de AWBZ. Nuts wilde weten brandschoon te zijn, nog vóór de verzekeraar eind maart op de korrel werd genomen.

Coopers & Lybrand kwamen op 13 maart tot de conclusie, geformuleerd in een vertrouwelijk stuk aan directie en commissarissen, dat beperkte correcties moeten worden gedaan ten aanzien van de centrale kas. Zo had Nuts in 1993 55.104 gulden aan kortingen moeten afdragen, die waren bedongen bij apothekers die incontinentie-materiaal hadden geleverd. Al met al stelde Coopers dat “op basis van voorlopige calculaties een bedrag van 120.850 moet worden gecorrigeerd ten gunste van de algemene kas van de ziekenfondsen of AWBZ en 80.564 gulden ten gunste van de maatschappij schade van Nuts Ziektekosten NV”. Voor het overige stelde Coopers: “Uit het door ons uitgevoerde onderzoek concluderen wij dat er geen sprake is van constructies die zijn opgezet met het doel om op onrechtmatige wijze gelden te onttrekken aan de algemene kassen”.

Op grond van de drie onderzoeken van de Raad, Moret en Coopers moet worden geconcludeerd dat verzekeraars niet duidelijk voor ogen staat wat precies moet worden afgedragen en wat zij in de eigen kluis kunnen houden. Dat geldt niet alleen voor Nuts, maar voor nog achttien verzekeraars, die door de Raad zijn gehekeld.

Hoewel Nuts dus gerust had kunnen zijn toen eind maart de Ziekenfondsraad beweerde dat door Nuts ruim een miljoen gulden aan kortingen op kunst- en hulpmiddelen niet zou zijn doorgegeven, werd directeur Zijderlaan op zaterdagochtend 1 april te verstaan gegeven dat hij zich beter ziek kon melden. Later werd hij formeel geschorst, evenals financieel directeur drs. S. Ooms. Zij waren even fel tegen de verdergaande fusie met Ohra als de nu ontslagen interim-directeuren.