In tussentijdse vertrouwelijke rapportage hekelt accountantskantoor werkwijze van Stichting RAKZ en Factormaatschappij voor Zorgverleners; 'Nuts-ondernemingen hielden miljoen in eigen kas'

ROTTERDAM, 12 JUNI. Twee ondernemingen die aan Nuts Zorgverzekering en Nuts Ziektekosten zijn gelieerd, hebben van 1991 tot en met 1994 voor ruim een miljoen gulden aan bonussen en kortingen in eigen kas gehouden. Dit blijkt uit een tussentijds uitgebracht rapport van het accountantskantoor Moret Ernst en Young. Het gaat om de Stichting RAKZ en Factormaatschappij voor Zorgverleners BV.

Daarnaast zou Witte Kruis BV, dat voor Nuts ritten uitvoert met rolstoelbus en ligtaxi, in dezelfde periode 914.825 gulden te veel in rekening hebben gebracht. Dat bedrag bestaat uit de eigen bijdragen van 4,25 gulden die de verzekerden moeten betalen, tenzij Nuts dat financiert uit de aanvullende verzekering. Nu dat volgens de accountants niet het geval is, hadden de gelden moeten worden gestort in het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten of ten goede moeten komen aan de centrale kas van de ziekenfondsen, zegt het accountantskantoor.

Het nog vertrouwelijke rapport is gezonden aan de raden van commissarissen van het ziekenfonds Nuts Zorgverzekering, de particuliere zorgverzekeraar Nuts Ziektekosten en aan de officier van justitie S.J.E. Horstink-von Meynefeldt van het openbaar ministerie in Den Haag. Nadat eerder een commissie van de Ziekenfondsraad had vastgesteld dat 18 van de 81 opererende zorgverzekeraars ten onrechte bonussen en kortingen in eigen kas hebben gehouden, besloten H. Luchtmeijer van Nuts Verzekeringen BV en B.J.J.M. Huesmann van de beoogde fusiepartner Ohra op 11 april het accountantskantoor opdracht te geven om een onderzoek in te stellen.

In de tussentijdse rapportage schrijft Moret dat er sprake is van verschillende vormen van verwerkingskosten en kortingen. Zo wordt apothekers twee procent verwerkingskosten in rekening gebracht voor het werk dat de Stichting RAKZ uitvoert. Volgens Moret is het terecht dat dit geld bij de Stichting is gebleven. Bij zorgverleners wordt tien procent verwerkingskosten in rekening gebracht op geleverde hulpmiddelen, waarmee de controle op de declaraties wordt betaald. Het werk dat hiermee is gemoeid, is volgens Moret echter minimaal voor de 165.976 gulden die daarvoor werd ontvangen. Het geld moet volgens de accountants dus worden gezien als korting op de hulpmiddelen. Dat bedrag zou alsnog moeten worden gestort in de centrale kas van de ziekenfondsen.

Niet bekend

De Factormaatschappij voor Zorgverleners BV, die al sinds 1987 bestaat en eigendom is van Nuts, heeft tot taak vorderingen te innen waarbij 0 tot 15 procent als 'factorloon' geldt. In de praktijk doet de maatschappij niet meer dan het uitbetalen van ingediende nota's, die vervolgens worden gedeclareerd bij Nuts onder inhouding van dat factorloon. Het gaat daarbij om een bedrag dat in de loop der jaren is opgelopen tot 533.439 gulden. Gezien de hoeveelheid werk die de maatschappij verricht, moet het factorloon ook worden beschouwd als inkoopkorting. Van die 533.439 gulden is 73.977 gulden niet aan de Centrale Kas van de ziekenfondsen doorgegeven en 394.892 gulden niet aan het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dat zou alsnog moeten gebeuren, menen de accountants.

De accountants hebben verder kritiek op de gang van zaken bij de levering van rolstoelen. Nuts heeft daartoe een contract met VOF Van der Smitte. Bij de levering wordt afgeweken van de voorgeschreven wijze van declareren. De verzekeraar betaalt de leverancier rechtstreeks, zodat het verpleeghuis waar de rolstoelen heengaan geen zicht heeft op de kosten. Deze kosten worden geboekt als 'ziekenhuisverpleging', terwijl zij als 'hulpmiddelen' zouden moeten worden geregistreerd. Sinds medio 1993 controleert Nuts ook niet meer de prijs en de kwaliteit van de rolstoelen en het aantal dat is geleverd. Nuts heeft inmiddels overeenstemming bereikt met het eenmansbedrijf over overname. Of de in rekening gebrachte bedragen kloppen, kan pas worden gezegd als de gedeclareerde bedragen zijn gecontroleerd. De accountants hebben op grond van steekproeven niet de indruk dat hiermee veel mis is.

Het ziekenfonds van Nuts heeft in 1993 subsidies van de Ziekenfondsraad voor intensieve thuiszorg in handen gegeven van de Algemene Thuiszorg Centrale BV. Daarbij zijn “gelden doorgeschoven” van intensieve thuiszorg naar projecten van reguliere thuiszorg. “Hoewel de scheiding tussen reguliere thuiszorg en intensieve thuiszorg niet altijd even duidelijk is, moet toch worden geconcludeerd dat er handelingen zijn uitgevoerd met het doel achteraf een andere voorstelling van de financiële stand van zaken te geven dan er feitelijk was gerealiseerd”, schrijft Moret. Het accountantskantoor streeft er naar in de loop van deze week met de definitieve rapportage te komen.