Coalitie legt conflict over WAO-keuringen bij

DEN HAAG, 3 JUNI. Het conflict tussen de regeringsfracties over de herkeuringen van arbeidsongeschikten is opgelost. Dat blijkt uit de reacties van PvdA, VVD en D66 op een gisteren verstuurde brief van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken en werkgelegenheid).

Minister-president Kok typeert de maatregelen als een “sociale verzachting”. In zijn brief schrijft Linschoten dat van mensen, die na de herkeuring op basis van de nieuwe criteria hun AAW/WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verliezen, in bepaalde gevallen de WW-vervolguitkering wordt verlengd tot het 65ste jaar. Het gaat om arbeidsongeschikten die op 1 augustus 1993 recht hadden op een AAW/WAO-uitkering en op die datum tussen de 45 en 50 jaar oud waren. De regeling geldt ook voor mensen die op 1 januari 1987 een dergelijke uitkering hadden en 35 jaar of ouder waren. Deze groep hoeft niet langer een beroep te doen op een bijstandsuitkering of uitkering op grond van de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). Op beide data is de WAO gewijzigd.

De Tweede Kamer sprak op 1 maart unaniem uit dat de regels bij de (her)keuringen moesten worden herzien als ze “tot onbedoelde en onredelijke uitkomsten” zouden leiden. De wijzigingen die Linschoten wil aanbrengen in het WAO-beleid zullen uiteindelijk 755 miljoen gulden per jaar kosten: de inkomensvoorziening voor oudere WAO'ers die hun uitkering kwijtraken (105 miljoen), een versoepeling van de keuringen (175 miljoen) en maatregelen om gedeeltelijk arbeidsdongeschikten aan een baan te helpen (475 miljoen). “Tegenover de extra uitgaven, staan forse besparingen op de WAO”, zegt een woordvoerder van sociale zaken in een toelichting. Het is niet mogelijk om aan te geven wat per saldo de besparing zal zijn, want dat hangt af van het succes van het beleid.

Linschoten heeft besloten dat, bij het bepalen van wat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte nog kan verdienen, voortaan altijd moet worden uitgegaan van drie functies die hij nog kan vervullen. Ook wordt het maximum van de theoretische verdiencapaciteit (het loon dat hoort bij een functie die een arbeidsongeschikte wél kan uitoefenen) gesteld op het inkomen dat hij had voor hij arbeidsongeschikt werd. Nu kan het voorkomen dat iemand die 50 procent arbeidsgeschikt is voor het eigen werk en de helft van het oorspronkelijke loon ontvangt, minder dan een halve WAO-uitkering krijgt.

De staatssecretaris stelt daarnaast een reeks van maatregelen voor om de positie van WAO'ers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hij denkt onder meer aan aanvullingen op het loon van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die weer gaan werken, hogere loonkostensubsidies voor het in dienst nemen van WAO'ers en het bevorderen dat arbeidsongeschikten een eigen bedrijf beginnen.

Minister Melkert (sociale zaken) heeft gisteren aangekondigd dat er een betere ontslagbescherming komt voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Bedrijven krijgen de verplichting opgelegd zich tot het uiterste in te spannen om licht gehandicapt personeel passend werk aan te bieden. Het gaat daarbij om mensen die voor 15 procent of minder arbeidsongeschikt zijn.