SP: Kroes informeerde onjuist over TCR

ROTTERDAM, 1 JUNI. Het SP-Tweede Kamerlid R. Poppe vindt dat de toenmalige minister Kroes van Verkeer en waterstaat de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet bij de besluitvorming over het havenbedrijf Tanker Cleaning Rotterdam (TCR).

De TCR-affaire geldt als een van de grootste milieudelicten van de afgelopen decennia. Volgens Poppe - lid van de parlementaire werkgroep die zich met de affaire bezighoudt - heeft Kroes de Kamer in de jaren '80 een onzuiver beeld gegeven over de subsidieverstrekking aan TCR.

Poppe gaat met zijn beschuldiging verder dan de conclusies van de werkgroep, die in haar verslag aan de Kamer er “vooralsnog” van uit gaat dat Kroes de Tweede Kamer “juist en volledig” schriftelijk heeft ingelicht. Niettemin wil de werkgroep opheldering over de subsidieverstrekking aan TCR. Als verschillende lopende onderzoeken onvoldoende duidelijkheid geven dan is een nader parlementair onderzoek nodig. “Je heb het dan over een beperkte parlementaire enquête”, aldus Poppe. Op verzoek van de verdediging van de drie gebroeders Langeberg, de eigenaren van TCR, is Kroes op 8 mei door de rechter-commissaris gehoord. De strafzaak tegen de Langebergs begint volgende week.

Volgens Poppe heeft Kroes in september 1984 in schriftelijke antwoorden aan de Tweede Kamer nagelaten te melden dat ook het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de Afvalverwerking Rijnmond bij een alternatief voor een havenontvangst combinatie (HOC) waren betrokken. De minister gaf de voorkeur aan de Langebergs omdat hun plan aan hogere eisen voldeed dan het plan van de Rotterdamse combinatie. Het heeft Poppe bevreemd dat de minister pas in oktober '85 meldde dat TCR een uitgewerkt plan had opgesteld, terwijl de Rotterdamse concurrentie al in juli 1984 een gedetailleerde opzet voor een HOC had gepresenteerd.

De Algemene Rekenkamer heeft inmiddels besloten een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij TCR. Een commissie onder voorzitterschap van prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof van de TU Delft onderzoekt op initiatief van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat het milieu-toezicht bij TCR in de periode 1986 tot aan het faillissement in 1994. Ook het Openbaar Ministerie neemt in het kader van de strafzaak tegen de gebroeders Langeberg de subsidieverstrekking onder de loep.

De parlementaire werkgroep heeft de informatie geïnventariseerd die de Tweede Kamer in de jaren '80 ontving over de miljoenensubsidie aan TCR van de gebroeders Langeberg. De parlementariërs hebben 25 vragen geformuleerd die over deze zaak beantwoord moeten worden. De meest essentiële vragen blijven waarom Kroes destijds aan TCR subsidie heeft gegeven voor de bouw van een Havenontvangst Installatie (voor scheepsafval) tegen waarschuwingen van Justitie in. De gebroeders Langeberg, die in Amsterdam al Tank Cleaning Amsterdam (TCA) hadden, werden in de jaren tachtig al verdacht van milieudelicten.