Dit is een artikel uit het NRC-archief

Arbeidsmarkt

Matige loongroei en korter werken in nieuwe CAO KPN

ROTTERDAM, 19 MEI. Koninklijke PTT Nederland (KPN) en de vakbonden hebben gisteravond een akkoord bereikt over een tweejarige CAO bij het bedrijf. Kern daarvan is verkorting van de gemiddelde werkweek tot 37 uur.

Daarnaast verhoogt KPN per 1 april 1995 en 1996 de salarissen met telkens één procent. Alle personeel ontvangt per 1 oktober eenmalig 1 procent extra salaris, medewerkers die vanaf 1 oktober 1996 korter gaan werken krijgen nog eens 1 procent. Daarmee blijft de salarisverbetering dit jaar achter bij de verwachte inflatie.

De collectieve arbeidsovereenkomst bij KPN geldt voor ruim 90.000 werknemers en is daarmee de grootste bedrijfs-CAO in Nederland. Door reorganisaties bij het bedrijf vallen de laatst jaren veel banen weg, wat tot nog toe zonder ontslagen kon worden opgevangen. De bonden drongen in het overleg aan op verdere verkorting van de werkweek. Bij de volgende CAO, die op 1 april 1997 zal ingaan, zal worden gesproken over een 36-urige werkweek.

Drie van de betrokken bonden, AbvaKabo (FNV), CFO (CNV) en CRP zullen het akkoord met een positief advies voorleggen aan de leden. De CMHF (hoger personeel) vindt de salarisverhoging te gering en de arbeidstijdverkorting te bescheiden om echt nieuwe banen te scheppen.

Naast arbeidstijdverkorting was de VUT-regeling, die de KPN-leiding te duur vindt, tot het laatste moment twistpunt. Afgesproken is dat de VUT-regeling wordt vervangen door 'pre-pensionering'. KPN'ers kunnen nog steeds vanaf hun 61ste vervroegd uittreden, maar zullen daarvoor zelf moeten meesparen. Voor personeel van 55 jaar en ouder blijft de huidige VUT-regeling gehandhaafd.

De verkorting van de werkweek zal vanaf 1 oktober 1996 vorm krijgen door personeel in te roosteren voor werkweken die variëren van 30 tot 45 uur. Gemiddeld zal de werkweek dan in een nader vast te stellen periode moeten uitkomen op 37 uur. KPN neemt de komende tijd proeven om zicht te krijgen op de diverse aspecten van werkroosters met een flexibele lengte. Voor een beperkt aantal nader aan te wijzen functies mag KPN overigens afspraken maken over een langere werkweek.

Bonden en KPN hebben verder afgesproken een werkgroep in te stellen die gaat studeren op differentiatie van arbeidsvoorwaarden. KPN wil salarissen, onregelmatigheids- en overwerktoeslagen meer kunnen toespitsen op de verschillende deelmarkten waarop het post- en telecommunicatiebedrijf actief is.

In het principe-akkoord over de nieuwe CAO is verder vastgelegd dat vierhonderd werkervaringsplaatsen worden gereserveerd voor etnische minderheden. De vierhonderd leer-/arbeidsovereenkomsten voor jongeren worden gehandhaafd. Het aantal kinderopvangplaatsen wordt verhoogd tot 575.