Pronk verwacht tijdens beraad IMF en WB in komende herfst resultaat; Schuldenverlichting arme landen op til

WASHINGTON, 28 APRIL. Onder de rijke industrielanden groeit de consensus dat de schulden van de armste landen aan multilaterale financiële instellingen, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, moeten worden verlicht. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) sprak gisteren in Washington de verwachting uit dat komende herfst op de jaarvergadering van IMF en Wereldbank concrete maatregelen kunnen worden genomen.

Hij deed zijn uitlatingen na afloop van de bijeenkomst van het zogenoemde Development Comittee, een gezamenlijk orgaan van IMF en Wereldbank waarin ministers uit de aangesloten landen zitting hebben. De multilaterale schuld van een betrokken groep van armste landen (circa 40) bedroeg in 1994 ruim 50 miljard dollar, zo'n dertig procent van hun totale langlopende schuld. Dat is bijna net zoveel als de officiële ontwikkelingshulp in 1993. Over verlichting van bilaterale schulden zijn in de Club van Parijs (crediteurenlanden) al eerder afspraken gemaakt.

Pronk gaat ervan uit dat een voorstel van de Britse minister van financiën, Clarke, een klein deel van de goudvoorraad van het IMF te verkopen om met de rente-inkomsten zachte leningen te financieren, komende herst op de jaarvergadering van het fonds voldoende steun zal krijgen. Verkoop van goud was binnen het fonds tot nu altijd onbespreekbaar.

Ook voor verlichting van schulden aan de Wereldbank zal volgens Pronk meer financiële ruimte komen. Hij verwees in dit verband opnieuw naar voorstellen van minister Clarke. De Britse bewindsman wil de armste landen onder meer ademruimte geven door de mogelijkheid te openen dat de Wereldbank hun geen geld leent maar schenkt. Het gaat om landen die tot nu geld tegen zachte voorwaarden leenden van IDA (International Development Association), het 'loket' van de Wereldbank voor de armste landen. Daarnaast wil Clarke ook enige ademruimte geven aan ontwikkelingslanden die tegen 'gewone' voorwaarden van de Wereldbank hebben geleend. Deze landen konden al een rentesubsidie krijgen uit een speciale IDA-faciliteit. Clarke wil de mogelijkheid openen dat deze IDA-faciliteit ook wordt gebruikt voor aflossingen. Volgens de slotverklaring van het Development Committee zal de kwestie van de multilaterale schuld op de jaarvergadering opnieuw aan de orde komen.

Minister Pronk zal binnen enkele maanden met zijn collega van financiën, Zalm, een nota opstellen over de problematiek van de multilaterale schulden. De Nederlandse bewindsman wees gisteren suggesties af van non-gouvernementele organisaties (NGO's), zoals Oxfam en Novi, om een deel van de reserves van de Wereldbank te gebruiken voor verlichting van de multilaterale schuld. De NGO's vinden dat het IDA voor armoedebestrijding en niet voor schuldenverlichting moet worden benut. Pronk verweet de NGO's, die in Washington hun voorstellen voor schuldenverlichting kwamen toelichten “alles af te wijzen”.

De bijeenkomst van het Development Committee ging voornamelijk over investeringen in infrastructuur in ontwikkelingslanden. Volgens de slotverklaring moeten particuliere investeerders hierin een grotere rol gaan spelen.

Minister Pronk hield in zijn rede een pleidooi om de voormalige communistische landen in de vroegere Sovjet-Unie, waarvan een aantal deel uitmaakt van de Nederlandse kiesgroep bij het IMF, snel toe te laten tot de nieuwe Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens de bewindsman is van de belofte van IMF en Wereldbank deze landen hierbij behulpzaam te zijn niets terechtgekomen.