Omzet havens groeit, maar werkgelegenheid stagneert

DEN HAAG, 28 APRIL. In de havengebieden van Amsterdam, Rotterdam, Eemsmond en het Scheldebekken zal de omzet tot het jaar 2010 sterker stijgen dan gemiddeld in Nederland. De werkgelegenheid groeit minder dan elders. Het risico bestaat zelfs dat deze afneemt.

Dat blijkt uit een onderzoek door het Nederlands Economisch Instituut (NEI), in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat. Aanleiding voor het onderzoek vormden de investeringsplannen van de vier zeehavens. Het ministerie wilde weten of deze plannen economisch verantwoord zijn.

Volgens het NEI zal de omzet vooral dankzij de maritieme industrie stijgen. De verwachte groei in maritieme handel en vervoer is ongeveer gelijk aan die in Nederland als geheel. In schril contrast hiermee staat, aldus het NEI, de achterblijvende werkgelegenheid in de havengebieden. Het een hangt met het ander samen, want juist in de maritieme industrie neemt de arbeidsproduktiviteit sterk toe.

Het NEI heeft ook bekeken tot welk ruimtebeslag de omzetstijging en de ontwikkelingen in de werkgelegenheid zullen leiden. Het blijkt dat er tot 2010 zo'n 2.500 hectare extra terreinen nodig zijn voor maritieme activiteiten. Van die extra terreinen is 44 procent nodig voor de industrie.

De vraag komt overeen met het aanbod, dat 2.700 hectare bedraagt. Als in deze cijfers ook de zogeheten strategische reserve wordt meegenomen, is echter 1000 hectare extra nodig. In hun investeringsplannen hebben met name Amsterdam en Rotterdam aangegeven zo'n strategische reserve nodig te hebben, om op ieder moment aan nieuwe vraag te kunnen voldoen.