Alleen PvdA wil subsidie verkiezingscampagnes

DEN HAAG, 27 APRIL. PvdA-voorzitter Rottenberg staat alleen in zijn pleidooi voor extra subsidie van verkiezingscampagnes door de rijksoverheid. CDA, VVD en D66 wijzen die gedachte af. CDA en D66 zijn wel voorstander van een verhoging van de bestaande subsidies. VVD zegt verhoging van subsidies niet na te streven maar wijst een verhoging ook niet af.

Politieke partijen financieren momenteel ongeveer tachtig procent van hun activiteiten uit eigen middelen, de overige twintig procent bekostigen zij uit overheidssubsidies. Die subsidie ontvangen zij ter ondersteuning van gekozen volksvertegenwoordigers, voor scholingsactiviteiten en wetenschappelijk onderzoek. Verkiezingsactiviteiten komen geheel voor rekening van de partijen zelf. Rottenberg bepleitte deze week een verschuiving van de overheidssubsidies voor verkiezingsactiviteiten. Dat is volgens de PvdA-partijvoorzitter nodig omdat de grote politieke partijen bezig zijn om te schakelen van massa-organisaties naar kaderpartijen waardoor zij niet meer uitkomen met alleen de contributies van leden. Het algemeen belang dat partijen dienen rechtvaardigt volgens Rottenberg dat de campagne-activiteiten extra gesubsidieerd worden.

CDA-partijvoorzitter Helgers wees die suggestie gisteren af. Het CDA is wel voorstander van een vorm van overheidsfinanciering voor in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Daarbij moet als uitgangspunt het ledenaantal en de bijgebrachte contributies gelden. De rol in de democratie om burgers te organiseren mag volgens Helgers evenwel niet worden beperkt tot de kandidaatstelling bij de Tweede Kamer.

Helgers is voorstander van een “substantiële verhoging” van subsidies maar wars van een volledige financiering door de overheid van politieke partijen, zoals her en der wel eens is geopperd. Zo'n constructie zou de onafhankelijkheid aantasten. Ook D66 vreest dat de onafhankelijkheid van partijen in gevaar komt door subsidie van campagne-activiteiten. CDA en PvdA ontvingen vorig jaar beiden bijna anderhalf miljoen gulden subsidie, VVD bijna een miljoen en D66 ruim zeven ton.