Op pil valt prima te bezuinigen

Het resultaat van de cijferstrijd tussen Ketting en mij is dat we het er over eens zijn dat het verband tussen pilgebruik en abortus niet zo duidelijk is als Ketting ons aanvankelijk wou doen geloven. In zijn eerste bijdrage nam hij pilgebruik en abortuscijfers op twee tijdstippen uit een reeks van jaren en leidde daar een dramatische gebeurtenis uit af als de pil uit het ziekenfonds zou verdwijnen. Ik betoogde dat er in die twee jaar, en daarvoor en daarna, meer aan hand was en noemde de komst van allochtone vrouwen met hun abortustraditie tijdens die twee jaar. Ketting toont daar nu van aan dat het effect daarvan toen klein was.

Tegelijkertijd laat hij zien dat de abortusgolf in 1979-1980 het gevolg was van plotselinge paniek door berichten over gezondheidsrisico's. Hieruit blijkt eens te meer dat de abortus- en pilgebeurtenissen in 1978-1980 niet maatgevend zijn voor wat ons te wachten staat. De meeste pilgebruiksters hebben nog een paar strips liggen en zullen niet in paniek raken van krap een tientje meerkosten per maand daarna. De toekomstige anti-conceptie kan rustig worden overwogen.

Ook uit Kettings nadere beschouwing over het verband tussen abortus en pilgebruik in de jaren tachtig en begin negentig (de pil steeds meer gebruikt, maar abortus dalend en daarna weer stijgend) blijkt dat we slechts kunnen speculeren over de gevolgen.

Met deze abortuscijferdiscussie dreigen we de hoofdlijn uit het oog te verliezen. Ketting betoogde dat de besparing van 100 miljoen gulden zeker voor de helft weer teniet zou worden gedaan door meerkosten. Een klein deel waren kosten voor meer abortussen. Bijna 50 miljoen trok hij uit voor de kosten van ongewenste kinderen. Mijn weerlegging van die kostenpost (het zijn geen ongewenste maar ongplande kinderen) weerspreekt hij niet.

Ik heb nog steeds geen argumenten gezien waaruit blijkt dat het nodig is om 1,5 miljoen geïnformeerde vrouwen gratis de pil te geven om een kleine groep volwassen vrouwen van onbekende omvang die wellicht slordiger met anticonceptie gaat omspringen te beschermen. Voor een fractie van de besparing van 100 miljoen kunnen doelgroepgerichte voorlichtingsprogramma's worden opgezet. Als bezuinigingsmaatregel zou de pil uit het ziekenfonds heel geslaagd zijn. Misschien dat een solidariteitsdiscussie de gratis pil nog kan redden.

    • Wim Köhler