Kabinet besluit tot afschaffing malus-regeling

DEN HAAG, 22 APRIL. De boete die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt zal per 1 juli 1995 worden afgeschaft. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten.

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. In de Kamer waren vragen gesteld naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij deze uitspraken vernietigde de Centrale Raad van Beroep een aantal beslissingen van bedrijfsverenigingen die bedrijven een boete (malus) hadden opgelegd. De raad deed dit omdat hij deze beslissingen onvoldoende gemotiveerd vond.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft positief gereageerd op het besluit van de ministerraad. De malus-regeling werd door werkgevers in de praktijk als moeilijk uitvoerbaar en onredelijk beschouwd. Ook maakte het kleine ondernemers huiverig om bijvoorbeeld chronisch zieken in dienst te nemen. “Het kabinet doet precies waar wij steeds op hebben aangedrongen. Het boetesysteem werkte gewoon niet”, aldus een woordvoerder.

Met het vervallen van het bonus-malussysteem vervalt een instrument dat werkgevers financieel wilde prikkelen werknemers met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen. Dit wordt nu gecompenseerd door een aantal prikkels tot herintreding van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Hierbij gaat het om onder meer een aanvulling op het loon van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die weer gaat werken maar minder gaat verdienen; hogere loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (ter vervanging van de bonus wordt deze subsidie verhoogd van 20 naar 25 procent); stimulering van mensen met een arbeidshandicap om een eigen bedrijf te beginnen; stimulansen voor oudere werknemers met een arbeidshandicap om een baan te aanvaarden; verruiming van scholingsmogelijkheden voor mensen die naast WAO ook een WW-uitkering ontvangen; en het op proef inzetten van werknemers met een handicap.

In het kader van de kabinetsplannen voor privatisering van de Ziektewet en vergroting van de marktwerking in de WAO zullen verdere maatregelen voor herintreding worden getroffen. Het kabinet zal de Raad van State om een spoedadvies vragen en vervolgens snel een besluit nemen. Tegelijk wil het dan de keuringsnorm in de WAO aanpassen, aldus premier Kok na afloop van de ministerraad.