Kabinet streeft naar herstel koppeling

DEN HAAG, 21 APRIL. Het kabinet-Kok streeft ernaar de sociale uitkeringen volgend jaar weer te koppelen aan de gemiddelde loonontwikkeling in het bedrijfsleven. De meest betrokken bewindslieden van PvdA, VVD en D66 hebben hierover een compromis bereikt.

De ministerraad is het gisteren ook op hoofdlijn eens geworden over de lastenverlichting voor volgend jaar. Naast een algemene lastenverlichting worden de loonkosten tussen 100 en 130 procent van het wettelijk minimumloon extra verlaagd.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat in 1996 de overhevelingstoeslag, de vergoeding voor sociale premies die werkgevers aan hun werknemers betalen, zal worden verlaagd. VVD en D66 wilden in eerste instantie vasthouden aan deze afspraak. PvdA-minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) pleitte voor een specifieke lastenverlichting van de loonkosten op minimumniveau omdat de werkloosheid daar het grootst is. Met een specifieke lastenverlichting zouden de loonkosten met circa 6.000 gulden kunnen dalen tegen 600 gulden bij een generieke verlichting.

Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar is het kabinet het eens geworden over een verlaging van de overhevelingstoeslag door de invoering van een franchise; de werkgever hoeft over een deel van het loon geen toeslag meer te betalen aan de werknemer. Verder worden de werkgeverslasten tussen 100 en 130 procent van het wettelijk minimumloon met een paar duizend gulden verlaagd. In de komende maanden wordt het compromis technisch verder uitgewerkt.

De ministerraad heeft gisteren gesproken over de Kaderbrief van VVD-minister Zalm (financiën) waarmee de begrotingsbesprekingen beginnen. Over de uitgaven voor 1996 heeft de ministerraad bijna een akkoord bereikt.

Pag.3: Begroting '96: meeste claims verworpen

De meeste claims voor extra geld zijn afgewimpeld. De ministerraad honoreert waarschijnlijk wel het verzoek van D66-minister Sorgdrager (justitie) van 250 miljoen gulden voor extra cellen. VVD-staatssecretaris Terpstra (VWS) ziet haar verzoek voor 100 miljoen gulden voor de jeugdhulpverlening gedeeltelijk toegewezen. Verder wordt er rekening mee gehouden dat D66-minister Wijers (economische zaken) en PvdA-minister De Boer (VROM) extra geld krijgen voor respectievelijk technologie en bodemsanering.

De bewindslieden besloten gister om naast de afspraken over de uitgaven voor 1996 ook op hoofdlijn overeenstemming te bereiken over de politiek gevoelige onderwerpen als lastenverlichting en inkomenspolitiek.

Volgens het Centraal Economisch Plan bedraagt de verhouding tussen niet-actieven en actieven volgend jaar 82,75 procent en volgens de PvdA is dat een percentage waarbij de sociale uitkeringen weer moeten worden gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven. In de berekeningen is tot nu toe uit gegaan van een halve koppeling waarbij de koopkracht van de sociale minima volgend jaar met 2,7 procent zou afnemen. Werknemers met een modaal inkomen zien hun koopkracht met 0,6 procent afnemen en twee keer modaal gaat er 1,4 procent in koopkracht op vooruit.

Wanneer volledig wordt gekoppeld stijgen de uitgaven van de sociale fondsen met ruim 500 miljoen gulden en de extra rijksuitgaven bedragen 50 miljoen gulden. Meevallers in de sociale zekerheid worden gebruikt om de koppeling volgend jaar te financieren. De koopkracht van de sociale minima zou met ongeveer 1,3 procent extra stijgen.

De ministerraad streeft ernaar om voor zondag overeenstemming te bereiken over de begroting voor volgend jaar.