Raad vraagt Nuis duidelijkheid over groei kunstbudget

DEN HAAG, 20 APRIL. De Raad voor de Kunst wil van staatssecretaris Nuis (cultuur) weten hoe hij denkt te ontkomen aan bezuinigingen op het kunstbudget en hoe hij een groei van het kunstbudget gaat realiseren.

De Raad zegt dat in 'Kunst op de groei', een vooradvies voor de cultuurnota en een nieuw vierjarig Kunstenplan die de staatssecretaris op Prinsjesdag 1996 bij de Tweede Kamer moet indienen.

Volgens de Raad heeft het huidige kabinet weliswaar aangekondigd de kunstbegroting “in de plus” te houden, maar in het regeerakkoord is een bezuining van 87,8 miljoen gulden vastgelegd. Hoe die bezuiniging moet worden gecompenseerd en hoe een groei van het kunstbudget is te bereiken, is volgens de Raad voor de Kunst vooralsnog onduidelijk.

De Raad voor de Kunst dringt aan op de hoogste prioriteit in het kunstbeleid voor kunst-inhoudelijke overwegingen. De Raad signaleert een maatschappelijke tendens tot vervlakking en waarschuwt tegen de toegenomen invloed van bestuurlijke overwegingen op het kunstbeleid. Nu cultuur als beleidsterrein is ondergebracht bij het ministerie van onderwijs, moet ook extra aandacht komen voor kunsteducatie.

Volgens de Raad schiet de kwaliteit in het kunstvakonderwijs tekort en vormen de grote aantallen afgestudeerden een probleem. Bij de publieke omroep constateert de Raad onvoldoende aandacht voor culturele taken en zou er een gevarieerder en boeiender cultureel aanbod op radio en tv moeten ontstaan.

Ook op het gebied van beeldende kunst en architectuur heeft de Raad wensen. De mogelijkheden voor presentatie en verkoop van Nederlandse kunst in het buitenland moeten worden vergroot. Het rijksarchitectuurbeleid zou moeten worden uitgebreid met landschaps- en interieurarchitectuur, waarbij het cultureel besef van de opdrachtgevers moet worden bevorderd.

De Raad voor de Kunst zegt dat het potentiële filmpubliek nog onvoldoende wordt bereikt en pleit naast BTW-verlaging voor een grotere omvang van de filmproduktie in ons land, waardoor een infrastructuur ontstaat die voldoende garanties biedt op meer kwaliteitsfilms en een betere aansluiting bij het Europese filmbeleid. Nu de vaste boekenprijs door de EU ter discussie wordt gesteld, moet die volgens de Raad worden gehandhaafd met een wettelijke regeling, omdat het huidige systeem cruciaal is voor een kwalitatief divers en ruim aanbod van boeken.