Verklaring Van Mierlo

Tekst van de verklaring die minister Van Mierlo vanmiddag heeft uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van een Koerdisch parlement.

Aangezien de weergave in de buitenlandse, met name Turkse, media van de politiek van de Nederlandse regering met betrekking tot het zogenoemde Koerdische parlement in ballingschap dat twaalf dezer in Den Haag is bijeengeweest aperte onjuistheden bevat, hecht de minister van buitenlandse zaken eraan het volgende te verklaren:

1 Het zogenoemde Koerdische parlement in ballingschap wordt door de Nederlandse regering op geen enkele wijze erkend.

2 De regering heeft voor de bijeenkomst van dit zogenoemde parlement geen toestemming gegeven. De in de Nederlandse grondwet gegarandeerde vrijheid van vereniging en vergadering laat de regering niet de mogelijkheid een dergelijke bijeenkomst te verbieden. Deze vrijheid wordt slechts afgegrensd door overwegingen van openbare orde en veiligheid die in dit geval niet aan de orde waren. De regering wijst erop dat de bedoelde bijeenkomst ook inderdaad zonder enigerlei ordeverstoring is verlopen en dat van oproepen tot terroristische acties niets is gebleken.

3 De regering beschouwt de Koerdische arbeiderspartij PKK als een organisatie die verantwoordelijkheid is voor terroristische activiteiten.

4 De regering zal zich, conform haar internationale verplichtingen, blijven inzetten voor de bestrijding van elke vorm van terrorisme.

5 Vanzelfprekend erkent en respecteert de regering de terriroriale integriteit van haar bondgenoot Turkije.

6 Nederland verwacht op zijn beurt van zijn bondgenoten respect voor de beginselen van de rechtsstaat binnen de Nederlandse constitutie.

    • Hans van Mierlo