Duur stadskantoor Leeuwarden door'falend toezicht'

LEEUWARDEN, 12 APRIL. Een onbeperkt vertrouwen in een externe projectmanager en falende financiële en juridische controle zijn de oorzaak van een bouwkostenoverschrijding van vijf miljoen van het stadskantoor in Leeuwarden op een begroting van 50 miljoen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoekscommissie onder leiding van prof.mr. P. de Haan in opdracht van de Leeuwarder gemeenteraad. De commissie onderzocht waarom het college de gemeenteraad zo laat - in november, tien maanden na de opening in januari 1994 - op de hoogte stelde van de hogere bouwkosten en waardoor de bouwkosten duurder uitvielen. Volgens de commissie zijn de gemeente als opdrachtgever, extern projectmanager Snijder die onbeperkte bevoegdheden genoot, de architect en de aannemer allen volledig schuldig aan “dit drama”. De gemeente gaf alle bevoegdheden in handen van één man, die een onbeperkt mandaat bezat. Daarbij bewaakte hij ook het totale budget. Een volgens De Haan “hoogst ongelukkige en uitzonderlijke” constructie. Vooral gezien het volledig gebrek aan juridisch en financieel toezicht, hetgeen in strijd is met de Gemeentewet. Verder ontbrak deugdelijke controle op het betalen van te laat ingediende meerrekeningen van de aannemer door de Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. Ook de gemeenteraad gaat niet vrijuit, aldus de commissie, omdat deze instemde met de constructie van een extern manager. De projectleider bewaakte het budget onvoldoende en gaf betalingsopdrachten voor meer- en minderwerkrekeningen waartoe hij niet gemachtigd was (hij moest onder het budget van 50 miljoen blijven) en die overigens volgens de letter van het contract niet betaald hoefden worden. Tevens heeft hij de gemeente niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd over het kostenverloop. “Snijder leefde in groot optimisme dat de balans tussen meer- en minderwerk in evenwicht zou blijven”, aldus commissievoorzitter De Haan. De architect had volgens de commissie een te duur uitgewerkt bouwplan gemaakt. De aannemer op zijn beurt voerde het meerwerk onbevoegd uit. Het college van B en W wilde Snijder niet te veel onder druk zetten, uit angst dat hij het bijltje erbij neer zou leggen, zo blijkt uit het onderzoek. En dat was ongewenst, omdat hij ook projectleider was van de nieuwbouw van stadsschouwburg De Harmonie. Omdat de “broedende kip” Snijder niet gestoord mocht worden werd de raad te laat ingelicht. Het GPV/SGP/RPF,PAL/Groen Links en de Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) eisten vorig jaar december het aftreden van verantwoordelijk wethouder J. Vlietstra, inmiddels burgemeester van Winschoten. Het college stelde zich als geheel verantwoordelijk. Fractievoorzitter Greving (GPV) vindt dat de raad snel een politiek oordeel moet vellen. “We moeten ons afvragen of dit college wel kan aanblijven.” Volgens de Leeuwarder burgemeester H.H. Apotheker zal onderzocht worden of het geld teruggevorderd kan worden van de aannemer.