Banken teren in op besparing

AMSTERDAM, 12 APRIL. Halverwege de verslagweek werd door DNB een nieuwe speciale lening ter beschikking gesteld die een bijna 2,3 miljard gulden hogere faciliteit verving. Hierdoor moesten de banken een verhoogd beroep doen op de voorschotten in rekening courant. Die post, waaraan het tekort in de geldmarkt wordt afgemeten, nam toe tot een hoogste stand van 5.166 miljoen gulden. De besparing op het contingent, die aan het einde van de vorige verslagperiode nog 3,7 procent bedroeg, was maandag afgenomen tot 3 procent. Op dat tijdstip was 89 procent van de contingentsperiode verstreken en was 86 procent van het beschikbare contingent verbruikt. Met maar 11 dagen te gaan betekent dit dat voorlopig geen opwaartse druk uit de geldmarkt op de korte rente valt te verwachten. Ondanks de toename van het tekort namen de geldmarkttarieven over de gehele linie af. De daggeldrente, het kortste tarief in de geldmarkt, was op de verslagdatum 6 basispunten lager dan een week daarvoor. Het verschil tussen het 12-maands en 1-maands tarief kwam uit op 0,48 procent, iets hoger dan een week geleden.

Naast de verlaging van de speciale beleningen werd een verkrapping teweeg gebracht door de toename van de in omloop zijnde bankbiljetten met 134 miljoen gulden. Hiertegenover stond een gedeeltelijke compensatie bij de schatkist, waarvan het tegoed door reguliere uitkeringen met 1.849 miljoen verminderde. Voorts worden in de weekstaat nog enkele grote mutaties aan de actief- en passiefzijde aangetroffen (vorderingen in buitenlandse geldsoorten en waarderingsverschillen). Dit zijn posten die met elkaar samenhangen, hun oorzaak hebben in koersverschillen en voor de geldmarkt neutraal zijn. Pas op 18 april zal, voor een periode van drie dagen de kasreserverekening worden opgevoerd tot 15,3 miljard gulden. Hiermee anticipeert DNB op de verruiming die op die datum wordt voorzien als gevolg van omvangrijke betalingen (rente em aflossing) ten laste van de schatkist. Een dag later volgt 7,5 miljard storting op de jongste staatslening. Verwacht wordt dat de speciale belening, die de faciliteit vervangt die morgen afloopt, hooguit 6 dagen zal duren. Uit het feit dat de Bundesbank vanochtend het beleningstarief voor de eerste tenderlening sinds juni 1994 ongewijzigd op 4,5 procent hield, lijkt een tariefsverlaging, ondanks de sterke gulden, niet waarschijnlijk.

Bron: Economisch Bureau ING Groep