Utrecht geeft 1.000 langdurig werklozen baan

UTRECHT, 11 APRIL. De gemeente Utrecht kan de komende vier jaar duizend langdurig werklozen aanstellen als toezichthouders. De stad krijgt daartoe van het kabinet jaarlijks veertig miljoen gulden in het kader van de zogenoemde Melkert-banen.

Volgens burgemeester Opstelten is hierover overeenstemming bereikt met het kabinet. De gemeente verwacht dit jaar al driehonderd toezichthouders aan te stellen. Dat is beduidend meer dan de 186 'Melkert-banen' die voor dit jaar aan Utrecht zijn toegewezen. Een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken zegt dat op dit moment alleen overeenstemming bestaat over die 186 banen. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Melkert van sociale zaken toegezegd dat de verdeling van het geld over de vier grote steden en de rest van het land (nu 70 en 30 procent) voor volgend jaar opnieuw wordt bekeken.

De Utrechtse werklozen worden ingezet als stadswacht en in het toezicht bij plantsoenen en pleinen. Verder komen er stewards die toezicht houden bij sportactiviteiten. Momenteel heeft Utrecht ongeveer honderd stadswachten. De nieuwe functionarissen komen bij een nog op te richten bureau Stadstoezicht dat onder verantwoordelijkheid van de politie zal opereren.

Er zijn ook plannen om flatwachten en toezichthouders bij scholen, bedrijven en winkelcentra aan te stellen, maar dat valt onder de private sector, terwijl de 'Melkert-banen' alleen voor de overheidssector bestemd zijn. Per werkloze is hiervoor een rijkssubsidie van 40.000 gulden beschikbaar.

De toezichthouders in de private sector zouden aan de slag kunnen via de zogenoemde experimenteerbanen, waarbij de uitkering wordt omgezet in een loonsubsidie van maximaal 18.000 gulden. Het overleg met Den Haag over deze banen is nog niet afgerond. In totaal verwacht Utrecht de komende jaren vierduizend 'Melkert- en experimenteerbanen' te realiseren.

De vier grote steden overleggen nog met het kabinet over het 'Deltaplan voor de grote steden'. Naar verwachting zal hierover eind deze maand een akkoord worden bereikt.