Kabinet wacht met wijziging Ziektewet

DEN HAAG, 8 APRIL. Het kabinet heeft staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) teruggefloten. Anders dan Linschoten wil het kabinet het SER-advies over wijziging van de Ziektewet, de AAW en de WAO eerst grondig analyseren, alvorens op 21 april een besluit te nemen. Dit zei minister-president Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

Linschoten zei afgelopen week in het blad van de christelijke werkgevers dat hij zich niets aantrekt van een unaniem negatief advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over zijn voorstellen en een snel besluit wilde. Het kabinet wil echter de definitieve vaststelling van het advies op 21 april afwachten alvorens een beslissing te nemen. “Je vraagt toch niet een advies aan de SER om vervolgens te zeggen dat je je er niets van aantrekt,” aldus Kok. De particuliere verzekeraars hebben zich gisteren andermaal tegen dekabinetsvoorstellen uitgesproken en zich achter het alternatieve plan geschaard dat de SER voor de WAO en de Ziektewet heeft ontwikkeld. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit gisteren laten weten. De werkgeversorganisaties, de vakcentrales en de Kroonleden wijzen in hun ontwerp-advies unaniem de kabinetsvoorstellen af. Ze zeggen daartegen “grondige bedenkingen” te hebben en spreken hun twijfel uit over de effectiviteit en de stabiliteit van het systeem dat het kabinet voor ogen staat. Onder leiding van het Kroonlid Kolnaar hebben ze een alternatief plan voor de WAO en de Ziektewet gemaakt.

In het SER-advies wordt voorgesteld de huidige ziektewetperiode van maximaal een jaar te verlengen tot drie jaar. Het eerste halfjaar waarin de werknemer ziek is moet de werkgever hem zelf doorbetalen, een risico dat hij desgewenst particulier kan verzekeren. Nu duurt deze periode van eigen risico twee weken voor kleine bedrijven en zes weken voor de grotere.

Pag.19: Kabinet wil eerst Ser-advies afwachten

De volgende tweeëneenhalf jaar, aldus het SER-advies, krijgt de werknemer een ziektewetuitkering. Gedurende de laatste twee jaar is de hoogte van deze uitkering afhankelijk van de leeftijd, zoals dat nu in de WAO het geval is.

De SER stelt voor de premies voor de Ziektewet te variëren per bedrijfstak en daarbinnen per onderneming. Dat betekent dus: hogere premies als een bedrijf veel ziekteverzuim kent, lage premies in het omgekeerde geval.

Maar ook kunnen bedrijven ervoor kiezen voor de volledige drie jaar het ziekengeld zelf door te betalen of dit bij een particuliere verzekeraar te verzekeren. Dit laatste, opting out genoemd, stond ook in het kabinetsvoorstel. Alleen op een wijze waardoor de particuliere verzekeraars er zelf niets in zagen, omdat ze veel hogere premies zouden moeten rekenen dan de bedrijfsverenigingen en daarmee dus niet zouden kunnen concurreren. In het SER-voorstel voor opting out zien de verzekeraars wel brood. Om te beginnen wordt het risico daarin beperkt tot drie jaar en bovendien krijgen werkgevers een groter financieel belang bij het beperken van het ziekteverzuim.

“Particuliere verzekeraars zullen voor de werkgevers de gehele periode van drie jaar adequaat kunnen verzekeren”, aldus het Verbond van Verzekeraars. Omdat er sprake is van collectieve contracten van bedrijven, zal zo'n verzekering in beginsel voor alle werknemers toegankelijk zijn, aldus het Verbond, waarmee het bedoelt dat ook bij voorbeeld chronisch zieke werknemers onder de polisvoorwaarden kunnen vallen. Het Verbond wijst ook op de mogelijkheid voor een bedrijf alleen het eerste halfjaar van het ziekteverzuim particulier te verzekeren en daarna bij de bedrijfsvereniging.

Het kabinetsvoorstel gaat uit van vrijwel volledige afschaffing van de Ziektewet. Dit betekent dat bedrijven een jaar lang zieke werknemers zelf moeten doorbetalen, een risico dat ze bij een particuliere verzekeraar kunnen onderbrengen. Als de werknemer wordt afgekeurd, belandt hij na een jaar in de WAO, in de voorstellen van de SER dus pas na drie jaar. Voor de WAO staat het kabinet een systeem van premiedifferentiatie voor, waardoor de premies per bedrijfstak of bedrijf hoger worden naarmate meer werknemers arbeidsongeschikt worden verklaard.

Volgende week donderdag zal het kabinet een besluit nemen over afschaffing van de boetes die bedrijven moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt verklaard en de werkgever hem geen andere baan biedt. Deze zogenoemde bonus/malusregeling is door werkgeversorganisaties fel bekritiseerd, terwijl ook een meerderheid in de Tweede Kamer ervan af wil.

De bedoeling is dat de boetes per 1 juli verdwijnen, een halfjaar eerder dan het kabinet eerder van plan was. Als de malus wordt afgeschaft is dat volgens de vakcentrales een reden om ook de herkeuringen van bestaande WAO'ers stop te zetten.