( Don presenteert Centraal Economisch Plan ) CPB: werk tekort weg met meevallers

DEN HAAG, 7 APRIL. Het kabinet-Kok moet de financiële meevallers die een gevolg zijn van een meevallende economische groei gebruiken voor een extra verlaging van het financieringstekort. Dat zei vanmorgen de directeur van het Centraal Planbureau, H. Don, bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan (CEP) 1995.

Ook topambtenaar H. Brouwer van Financiën pleitte vanmorgen om de belastingmeevaller die zich voor volgend jaar aftekent aan te wenden voor een vermindering van het financieringstekort. De thesaurier-generaal zei dit voor de VPRO-radio.

De Centraal Economische Commissie, een commissie van topambtenaren, heeft gisteren een verdeeld advies uitgebracht aan het kabinet ten aanzien van de lastenverlichting. Zowel het CEP als het advies van de CEC worden door het kabinet gebruikt bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar.

De ambtenaren van Economische Zaken en Financiën pleiten voor een generieke lastenverlichting. De overhevelingstoeslag (de vergoeding die werkgevers sinds 1990 aan hun werknemers betalen ter compensatie van premies volksverzekering die sinds de belastingherziening Oort op het conto van werknemers komen) en het tarief van de eerste schijf worden verlaagd.

De voorkeur van de ambtenaren van Sociale Zaken gaat uit naar een specifieke lastenverlichting ten behoeve van werknemers met lage inkomens. De lastenverlichting gebeurt onder meer via een franchise in de werkgeverspremie voor de ziekenfondswet, dit heeft namelijk ook een gunstig effect op de koopkracht van de laagstbetaalden. In het regeerakkoord staat dat de lastenverlichting in 1996 “bij voorkeur” de vorm van een franchise in de overhevelingstoeslag moet krijgen. Dit jaar is gekozen voor de franchise in de Ziekenfondswet-premie.

PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken) wil de 4,5 miljard gulden gebruiken om werknemers die tussen de 28.000 gulden (minimumloon) en 34.000 gulden per jaar verdienen 6.000 gulden goedkoper te maken voor hun werkgever. D66 en VVD vinden dat de lastenverlichting ten goede moet komen aan alle werknemers.

Van lastenverlichting gericht op specifieke doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt mogen “geen wonderen” worden verwacht, zei Don. Een belangrijk deel van de banenwinst die daarmee kan worden geboekt, wordt weer teniet gedaan door verdringing van bestaande banen bij dezelfde doelgroepen.

De hogere economische groei leidt tot meer belasting- en premie-inkomsten. Omdat de sociale fondsen deze 'verwerken' in lagere premies ontstaat er een extra lastenverlichting. De CPB-directeur schatte de hogere premie-opbrengsten voor 1996 op zo'n drie miljard gulden; en de extra belastinginkomsten op vier miljard gulden.

Het CPB voorspelt voor volgend jaar een financieringtekort van 2,8 procent. Don vindt dat rekening moet worden gehouden met minder gunstig tij in de jaren na 1996, zodat de huidige meevallers vooral als “buffer voor de tweede helft van deze kabinetsperiode” moeten worden beschouwd.