Directeur Nuts Verzekeringen met ziekteverlof

DEN HAAG, 7 APRIL. Algemeen directeur D. Zijderlaan van de zorgverzekeraar Nuts Verzekeringen in Den Haag is sinds maandag met vrijwillig ziekteverlof.

De raad van commissarissen heeft gisteravond over de positie van Zijderlaan overleg gevoerd. Over de uitkomst wordt geen mededeling gedaan.

Nuts Verzekeringen is in opspraak geraakt door een onderzoek van de Ziekenfondsraad in opdracht van minister Borst (volksgezondheid) naar mogelijke onregelmatigheden bij het declareren van kosten bij de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het onderzoek volgde op een ambtelijke rapportage over de markt van medische kunst- en hulpmiddelen waarin van “oneigenlijke declaratiepraktijken” gewag werd gemaakt.

De Ziekenfondsraad concludeerde dat Nuts Verzekeringen in de jaren '92-'94 naar schatting ruim 1,1 miljoen gulden aan kortingen van leveranciers niet heeft doorberekend aan de AWBZ-kas. Dit bedrag wordt door Nuts Verzekeringen beschouwd als een vergoeding voor geleverde diensten. De Haagse verzekeraar maakt gebruik van een een eigen factormaatschappij en administratiekantoor. Zij innen namens Nuts de facturen van leveranciers van kunst- en hulpmiddelen onder inhouding van een bepaald percentage. Nuts vergoedt vervolgens voor honderd procent de declaraties van de factormaatschappij en het adminstratiekantoor. De kosten hiervan komen ten laste van de AWBZ-kas.

De Ziekenfondsraad is nog niet op de hoogte van de precieze gang van zaken bij Nuts Verzekeringen. Wel zou sprake zijn van “een constellatie waarvan vermoed zou kunnen worden dat deze is gekozen met bedoelingen die mogelijk niet stroken met het belang van de wettelijke ziektekostenverzekeringen. Dit vermoeden wordt versterkt door het gebrek aan medewerking dat bij het onderhavige onderzoek ondervonden is van de zijde van de Raad van Bestuur van bedoelde uitvoeringsorganen”, aldus de Raad.

Nuts Verzekeringen ontkent dat er sprake zou zijn van constructies die het doel hebben op onrechtmatige wijze gelden aan de AWBZ-kas te onttrekken. In een brief aan de relaties wees algemeen-directeur Zijderlaan er onlangs bovendien op dat Nuts Verzekeringen vorig jaar voor vier miljoen gulden goedkoper heeft ingekocht dan het landelijk gemiddelde. “Deze inkoopvoordelen zijn in hun geheel ten goede gekomen aan de Centrale Kas van de AWBZ”, aldus Zijderlaan.