Conferentie belooft meer inzet voor het klimaat

BERLIJN, 7 APRIL. De landen die aan de internationale klimaatconferentie in Berlijn deelnemen hebben vanochtend afgesproken tot verdere maatregelen tegen het broeikaseffect te zullen komen. In de slottekst die na moeizame onderhandelingen werd aangenomen, staat dat de geïndustrialiseerde landen zich zullen inspannen hun bestaande toezeggingen te versterken.

Vanochtend gingen de Verenigde Staten, de ministers van de Europese Unie en de ontwikkelingslanden akkoord met de tekst van het slotdocument. Dat bevat de diverse opties en plannen die zijn aangedragen voor maatregelen na het jaar 2000 om een opwarming van de aardatmosfeer door 'broeikasgassen' als kooldioxide te voorkomen.

De huidige, in 1992 tijdens de internationale milieuconferentie in Rio de Janeiro aangenomen verplichting - stabilisatie van de emissie van broeikasgassen in het jaar 2000 op het niveau van 1990 - blijft ongewijzigd van kracht. In Berlijn hebben geïndustrialiseerde landen zich nu bovendien verplicht om beleid uit te zetten om tot verdere reducties te komen van kooldioxide-uitstoot. Overeenkomstig de wensen van de VS worden daarover in de slottekst echter geen percentages of jaartallen genoemd.

De partijen gaan daarover de komende twee jaar verder onderhandelen. De ontwikkelingslanden worden in de tekst vrijgesteld van aanvullende maatregelen tegen het broeikaseffect. Bij de volgende conferentie over het klimaatverdrag, in 1997 in Japan, moeten definitieve besluiten worden genomen over maatregelen voor de periode na het jaar 2000.

De partijen werden het gistermiddag eens over een proefproject met het overdragen van technologie aan ontwikkelingslanden voor het beperken van broeikasgassen. De industrielanden wilden aanvankelijk voor de hulp die ze geven gecompenseerd worden door een kwantitatieve beperking van hun eigen verplichte CO-reducties. Maar daarvan is op aandrang van de ontwikkelingslanden voor de proeffase van afgezien. De ontwikkelingslanden, die vrezen geremd te worden in hun economische groei, vinden dat de industrielanden eerst hun eigen doelstellingen moeten halen.

De VS hebben zich de afgelopen twee weken in Berlijn hevig verzet tegen de eis van vooral de ontwikkelingslanden dat de industrielanden zich zouden moeten vastleggen op een vermindering van twintig procent in de emissie van kooldioxide. Deze reducties zouden in 2005 moeten zijn voltooid.

Niet-gouvernementele organsaties (NGO's), zoals particuliere milieugroeperingen toonden zich vanmorgen teleurgesteld met het resultaat. Zij noemden de formuleringen “te vaag” en hadden gehoopt de VS te dwingen tot nauw-omschreven beperkingen. Diplomatieke waarnemers toonden zich echter verheugd dat afgesproken is verder te praten over het broeikasprobleem.

    • Zeger Luyendijk