Markerwaard

De brief 'Geen Markerwaard' van mevrouw L.M. Schlüter-Nelissen in het NRC Handelsblad van 1 april vereist een reactie. Het politieke besluit tot uitstel van de aanleg van de droogmakerij 'Markerwaard' is genomen op andere gronden dan de verwachte bodemdaling in Noord-Holland.

Schade in Noord-Holland kan ontstaan indien de stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket te snel daalt. Die schade kan worden voorkómen door de stijghoogtedaling voor een groot gedeelte (ten hoogste 80 procent) tegen te gaan en de daling op zich niet sneller te laten verlopen dan 3 à 4 cm per jaar.

Een reeks van technische maatregelen is hiervoor beschikbaar. Een technisch effectieve en buitengewoon economische oplossing is het opnemen van zogenaamde infiltratieputten in de ringdijk van de Markerwaard. De combinatie van zwaartekracht en waterpeil in de randmeren van de Markerwaard zorgt 'automatisch' voor de benodigde infiltratie, die volgens de berekeningen na circa 30 jaar mag worden gestopt.

Praktijkproeven met deze putten hebben reeds plaatsgehad. Uitgebreide literatuur is over een en ander voor handen. In het bijzonder mag worden verwezen naar het artikel 'Praktijkproef infiltratieput Markerwaard succesvol' van Hebbink, Menting en Schultz in het vakblad H2O van 22 december 1988.

    • Prof.Ir.J.H. Kop