Werkgevers oneens met kabinetsplan arbeidsvoorziening

DEN HAAG, 5 APRIL. De werkgevers dreigen zich terug te trekken uit het bestuur van de arbeidsvoorziening. Zij zijn het oneens met het kabinet dat arbeidsbureaus zich vooral moeten richten op de bemiddeling van moeilijk plaatsbare en kansarme werkzoekenden.

Dit besluit van het kabinet wordt gesteund door de regeringsfracties PvdA, VVD en D66, maar stuit behalve op weerstand van de werkgevers ook op bezwaren van de grootste oppositiepartij CDA, de directie van de arbeidsvoorziening en de vakcentrales FNV en CNV.

De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO die namens alle werkgeversorganisaties spreekt) wijst dit van de hand omdat de arbeidsbureaus “minder kans op succes” hebben als zij op de arbeidsmarkt het imago krijgen uitsluitend te bemiddelen voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Ook de werknemersorganisaties delen deze vrees; de arbeidsbureaus verworden tot de “bezemwagen op de arbeidsmarkt”, meent het CNV.

De RCO schrijft in een brief aan minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) dat de raad “het niet zinvol (acht) leden voor het bestuur van de arbeidsvoorziening voor te dragen als minister Melkert zijn voorstellen niet wezenlijk bijstelt”. De brief is een reactie op de gisteren door Melkert gepresenteerde kabinetsplannen ten aanzien van de Arbeidsvoorziening.

De kern van deze plannen sluit aan bij het evaluatierapport van de commissie Van Dijk dat arbeidsbureaus zich in de eerste plaats moeten bezighouden met moeilijk plaatsbare en kansarme werkzoekenden.

De commissie Van Dijk adviseerde de minister bovendien om de huidige bestuurders in het Centrale Bestuur van de Arbeidsvoorziening te vervangen door onafhankelijke kroonleden. Maar Melkert wil dat werkgevers- en werknemersorganisatie het recht behouden om bestuursleden voor het CBA voor te dragen, zij het dat die hun vetorecht verliezen.

De D66-fractie wil dat het CBA-bestuur, behalve uit de kroonleden, wordt samengesteld uit mensen die het vertrouwen van werknemers en werkgevers genieten “maar die voor het overige zonder last en ruggespraak kunnen functioneren”. In een toelichting zei Melkert: “bestuurders moeten zonder last kunnen stemmen in het belang van de arbeidsvoorziening. Daarvoor kunnen ze voeling houden met hun achterban, niet meer en niet minder.”

De grootste oppositiepartij het CDA heeft kritiek op de plannen van Melkert. Volgens woordvoerster Dankers wordt op centraal niveau te veel geregeld “terwijl je juist meer bevoegdheden moet overdragen naar het decentrale niveau”.