Conflict PvdA en Tommel opgelost; Kamer eens met verzelfstandigde wooncorporaties

DEN HAAG, 5 APRIL. Het conflict tussen de PvdA en staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) over de huren is opgelost.

De D66-bewindsman beloofde gisteren in de Tweede Kamer een motie van de PvdA-fractie over de individuele huursubsidie te zullen uitvoeren. Voor het PvdA-Kamerlid Duivesteijn was dat reden om de motie in te trekken. Bovendien kondigde hij aan dat zijn fractie zal instemmen met het wetsvoorstel van de staatssecretaris over verzelfstandiging van de woningcorporaties. Deze operatie, ook wel aangeduid als 'balansverkorting' of als 'brutering', leidt ertoe dat de corporaties miljarden guldens aan subsidies, waarop ze nog tot ver in de volgende eeuw recht konden doen gelden, in één keer krijgen uitbetaald. Daar staat tegenover dat ze rijksleningen die ze in de loop van vele jaren moesten aflossen, in één keer zullen terugbetalen. De sociale verhuurders zullen daarbij voortaan zelf financiële risico's moeten lopen. Daar staat tegenover dat de rijksoverheid niet meer, via extra huurverhogingen, op de subsidies kan bezuinigen, omdat ze al aan de corporaties zijn uitbetaald.

De toezegging die Tommel de PvdA deed, houdt in dat huurders die individuele huursubsidie ontvangen, niet meer een hogere huurverhoging hoeven te betalen dan het percentage dat voor hun woning is vastgesteld. Het huidige systeem van individuele huursubsidie leidt ertoe dat dergelijke huurders feitelijk soms een hoger percentage moeten betalen. De staatssecretaris zei gisteren dat dit systeem te ingewikkeld is geworden. Een ambtelijke werkgroep doet binnenkort aanbevelingen voor vereenvoudiging. Zij heeft van Tommel de opdracht gekregen de PvdA-suggesties daarin te verwerken. Verder blijft gedurende deze kabinetsperiode het systeem gehandhaafd dat de minima een extra compensatie krijgen voor de huurverhogingen.

Aan het debat van gisteren ging een periode van politieke spanning vooraf, nadat de PvdA vorige week via fractieleider Wallage de kwestie op scherp had gezet. Diverse fracties in de Tweede Kamer, waaronder de coalitiepartners VVD en D66, beschuldigden de PvdA er gisteren van dat deze partij met voorstellen over de huren haar sociale gezicht wilde oppoetsen. VVD'er Hofstra wees er bijvoorbeeld op dat het wetsvoorstel waarover de Kamer moest oordelen, niets te maken heeft met gebreken in het systeem van de individuele huursubsidie.

De coalitiepartners hebben de afgelopen dagen, onder meer in het 'torentje van Kok', overlegd hoe ze politieke averij konden voorkomen. Dat leidde gisteren tot een toezegging van Tommel, die hij naar zijn eigen mening al eerder had gedaan. De PvdA-fractie vond de bewindsman nu wel duidelijk genoeg en daarmee kwam het conflict ten einde.