Duidelijkheid rond de Noordtak van Betuwelijn bepleit

ZUTPHEN, 4 APRIL. Het was stil geworden rond de Noordtak van de Betuwelijn. De procedure om de aftakking naar Oldenzaal op te nemen in het lange-termijnplan voor de aanleg van infrastructuur, het Structuurschema Verkeer en Vervoer 2 (SVV2), was in december stopgezet, in afwachting van een kabinetsbesluit over de Betuwelijn. Desondanks verzamelden zich gisteravond ruim driehonderd mensen in de Burgerzaal van het stadhuis te Zutphen voor een voorlichtingsavond.

Als er geen nieuw tracé komt voor de Noordtak, zal volgens de huidige plannen zo'n veertig procent van het goederenverkeer over de Betuwelijn via Zutphen naar het oosten (via Oldenzaal) of het noorden gaan. Nu passeren er twee tot vier goederentreinen per etmaal het stadje aan de IJssel, dat worden er volgens de vervoersprognoses tachtig in 2015. De helft daarvan rijdt 's nachts. Daar is de gemeente mordicus tegen, dus de gemeente had samen het actiecomité de bijeenkomst belegd. Behalve de wethouder en een actievoerster waren drie Delftse onderzoekers en iemand van de provincie aanwezig om uitleg te verzorgen.

Actievoerster J. van Goudoever hekelde de desinteresse van de regeringspartijen voor de Noordtak. Het komt hen nu niet te pas om daarover te praten, betoogde ze. Bij de Kamerbehandeling van de beslissing over de Betuwelijn is een motie aangenomen dat de Noordtak zo snel mogelijk na de realisering van de Betuwelijn zelf in gebruik moet worden genomen. Er is echter nog geen geld voor vrijgemaakt. Aanleg van een nieuw tracé kost waarschijnlijk rond de vijf miljard gulden, en het kabinet heeft al genoeg problemen met de kosten van de Betuwelijn.

Het besluit zoals dat in mei vorig jaar is vastgesteld kost 7,4 miljard, maar tijdens de formatie werd besloten daar nog eens naar te kijken. Met name D66 wilde meer uittrekken om de hinder voor omwonenden verder te beperken. Inmiddels vindt intensief overleg plaats tussen het ministerie van verkeer en waterstaat en de betrokken provincies en gemeenten. Ze proberen het eens te worden over een pakket hinderbeperkende aanpassingen aan het tracé. Het is bijna zo ver. Provincie-ambtenaar W. Hombrink vertelden de aanwezigen dat hij in dat overleg had begrepen dat het kabinet op 13 april een besluit probeert te nemen over de Betuwelijn, en dan tevens zal besluiten om de aanpassing van SVV2 te hervatten. Het werk daarvoor is overigens vrijwel gereed.

Ook voor de provincie is het niet aanvaardbaar dat er straks aanzienlijk meer goederenverkeer over het bestaande spoor via Zutphen wordt afgewikkeld, ook niet tijdelijk, aldus Hombrink. Om te voorkomen dat dit toch gebeurt suggereerde Van Goudoever de aansluiting van de Betuwelijn met het bestaande spoor in het oosten pas tot stand te brengen als er duidelijkheid is over de Noordtak.