Werkgevers eens over aanbevelingen

DEN HAAG, 1 APRIL. De werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW zijn het gisteren op hoofdlijn eens geworden over een aanbeveling aan het kabinet over de invulling van de 4,5 miljard gulden aan lastenverlichting voor 1996. Naast een lastenverlichting voor alle bedrijven dienen de bruto loonkosten op minimumniveau verlaagd te worden, “al dan niet in combinatie met een verlaging van het minimumloon zelf”.

Dat staat in een brief van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) aan het kabinet en de Tweede Kamer. De afgelopen dagen was een verlaging van het wettelijk minimumloon een groot twistpunt tussen MKB Nederland, dat de belangen van het midden- en kleinbedrijf behartigt, en VNO-NCW. MKB Nederland vreesde voor de negatieve gevolgen voor de koopkracht wanneer het minimumloon zou worden verlaagd. “De grote werkgevers willen de discussie aan met het kabinet over een verlaging van het netto minimumloon. Wij willen dat niet, want dat tast de koopkracht aan”, zei vice-voorzitter Ten Hoopen van MKB Nederland in een toelichting op de brief. “Op dat punt blijven we dus van mening verschillen.”

De werkgeversorganisaties voelen daarnaast voor een regeling waarbij werkgevers in bepaalde gevallen toestemming kunnen krijgen minder dan het minimumloon te betalen, maar die dient dan wel “praktisch en uitvoerbaar te zijn”. Een eerder voorstel hiertoe van minister Melkert (sociale zaken) was dat volgens de werkgevers niet.

De RCO stelt in zijn brief voorop dat een algemene lastenverlichting, waarvan het hele bedrijfsleven profiteert, van groot belang is. De ondernemersorganisaties kiezen daarbij voor een verlaging van de overhevelingstoeslag. Dat is de vergoeding die werkgevers sinds 1990 (de belastingherziening Oort) aan hun werknemers betalen ter compensatie van premies volksverzekeringen die sinds die tijd voor rekening van de werknemers komen. Een verlaging van de overhevelingstoeslag draagt het meeste bij aan de “groeikracht” van de economie en zorgt bovendien voor doorstroming op de arbeidsmarkt.

Voor 1996 is een verlaging van de overhevelingstoeslag in het regeerakkoord aangekondigd, maar de PvdA verzet zich ertegen. De sociaal-democraten - onder aanvoering van minister Melkert - vinden dat de lastenverlichting beter terecht kan komen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar werkloosheid het grootst is. Coalitiegenoten VVD en D66 voelen hier echter niets voor.

De werkgeversorganisaties noemen extra lastenverlichting om meer laagbetaalde banen te scheppen ook belangrijk. De werkgeversorganisaties wijzen op de grote werkloosheid onder laaggeschoolden en “in onze economie zijn structureel meer laagproduktieve functies nodig, mede om toekomstige langdurige werkloosheid te voorkomen”.

In het regeerakkord is voor 1996 vijfhonderd miljoen gulden uitgetrokken voor het midden- en kleinbedrijf. De RCO vraagt vooral aandacht voor extra maatregelen om de export door het midden- en kleinbedrijf fiscaal te stimuleren. Daarnaast moet het leerlingwezen worden versterkt.