Werk, werk, werk; Aantal langdurig werklozen per 100 werklozen, 1993

Grafiek: In Nederland was in 1993 ruim de helft van het totaal aantal werklozen al langer dan één jaar op zoek naar werk. Meer dan één jaar werkloos is de maatstaf voor landurige werkloosheid. Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft op 18 januari dit jaar nieuwe subsidieregelingen aangekondigd om langdurig werklozen weer aan de slag te krijgen.

De eerste regeling heeft betrekking op het 40.000-banenplan. Tot en met 1998 moeten er 40.000 zogenoemde 'Melkert-banen' komen in de openbare veiligheid, toezicht, kinderopvang en zorgsector.

De tweede regeling heet 'Activering van uitkeringsgelden'. Organisaties die langdurig werklozen een nieuwe baan geven krijgen van het rijk per arbeidsplaats een subsidie die gelijk is aan de gemiddelde bijstandsuitkering (18.000 gulden per jaar). Deze subsidies kosten het rijk niets zolang dit bedrag lager is dan de totaal bespaarde bijstandsuitkeringen. Voorwaarde van Melkert is echter wel dat “het experiment vernieuwend en effectief moet zijn en uitzicht moet bieden op bruikbare resultaten voor nieuw beleid”. Op 20 februari heeft Melkert het eerste project goedgekeurd. Deventer kan honderd langdurig werklozen met subsidie aan de slag helpen. Na twee jaar gesubsidieerd werk is het de bedoeling dat de werkgever de werknemer in dienst neemt en de volle loonkosten voor zijn rekening neemt. De overheid kan echter geen verplichting opleggen.

De derde regeling houdt in dat gemeenten bij wijze van experiment langdurig werklozen kunnen verplichten te werken met behoud van uitkering, mits hierdoor uitzicht op betaald werk ontstaat.

    • Jan Reinier Voûte