Coalitie zoekt uitweg uit ruzie over huurbeleid

DEN HAAG, 30 MAART. De coalitiepartners PvdA, VVD en D66 proberen volgende week hun conflict over het huurbeleid in de Tweede Kamer te beslechten.

Dat bleek gisteren nadat de drie fractieleiders in het 'torentje van Kok' politiek beraad hadden gevoerd met de premier en met vice-premier Dijkstal. VVD en D66 menen dat er feitelijk al geen sprake meer is van een conflict, maar de PvdA is nog niet zover. Volgens de VVD-fractieleider Bolkestein was “het vuiltje weggewerkt” en fractieleider Wolffensperger van D66 meende dat “elke opwinding nu is geweken”. Volgens fractieleider Wallage van de PvdA moet D66-staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) echter nog duidelijk maken dat huurverhogingen voor de laagste inkomens via de inviduele huursubsidie voldoende worden gecompenseerd. “Ik verwacht dat het kabinet ons tegemoet zal komen.”

Afgelopen dinsdag hield de PvdA-fractie de stemming opnieuw op over het wetsvoorstel dat tot ingrijpende wijzigingen in de financiering van sociale huurwoningen leidt. De PvdA dreigt tegen deze 'brutering' te stemmen als de staatssecretaris niet voldoende aan haar wensen, neergelegd in een motie van het Kamerlid Duivesteijn, over de individuele huursubsidie tegemoet komt. Omdat het niet uitgesloten is dat het CDA dan om politieke redenen eveneens tegen het wetsvoorstel zal stemmen, zou deze miljardenoperatie, waarover met de woningcorporaties al verregaande afspraken zijn gemaakt, alsnog vervallen.

De verwachting is dat Tommel een formulering zal weten te vinden waarmee hij de PvdA over de streep kan trekken. De staatssecretaris is niet van plan de brief die hij afgelopen vrijdag over de motie van de PvdA'er Duivesteijn naar de Tweede Kamer stuurde, te herschrijven. In een debat met de Kamer zal de bewindsman nader uitleggen wat hij met deze brief bedoelt, nadat hij daarover morgen overleg heeft gevoerd met het kabinet.

Bij de PvdA bestaat de indruk dat Tommel met zijn brief terugkwam op een standpunt dat hij vorige week in de Kamer nog had ingenomen. Toen zei de staatsesecretaris afsluitend dat hij de wens van de PvdA-fractie deelde om de verhoging van individuele huursubsidie beter af te stemmen op de huurverhogingen. “Ik doe een poging om dat te realiseren binnen de mogelijkheden die er zijn”, zei Tommel toen.

In de brief die Tommel vervolgens naar de Tweede Kamer stuurde, verwees hij het voorstel van Duivesteijn naar een ambtelijke werkgroep die al bezig is naar een ander systeem voor de individuele huursubsidie te zoeken. “Ik zal de werkgroep verzoeken uitdrukkelijk ook aandacht te besteden aan hetgeen de heer Duivesteijn in zijn motie de regering verzoekt”, schreef hij. De PvdA verlangt nu van de bewindsman in klare taal de duidelijkheid dat de huurverhogingen voor de ontvangers van huursubsidie voldoende worden beperkt.