Pleidooi Van Mierlo: relatie VS en Europa moet steviger

BRUSSEL, 28 FEBR. Minister van buitenlandse zaken Van Mierlo vindt dat de Verenigde Staten en Europa nieuwe afspraken moeten maken over intensivering van hun betrekkingen. Zo'n nieuw “Atlantische overeenkomst van wederzijds begrip” moet zich niet beperken zich tot de traditionele militaire samenwerking binnen de NAVO, maar zal in de toekomst ook politieke, economische en culturele terreinen moeten omvatten.

Van Mierlo schrijft dat in het jongste nummer van NATO Review, het blad van de NAVO. Zijn artikel sluit aan bij opmerkingen van premier Kok gisteren in Washington. Met zijn opmerkingen over vernieuwing van de transatlantische verhoudingen sluit Van Mierlo tevens aan op soortgelijke pleidooien van onder andere zijn Franse ambtgenoot, Alain Juppé, en van de Britse minister van defensie, Malcolm Rifkind.

Van Mierlo betoogt dat door het wegvallen van de militaire dreiging vanuit Oost-Europa en de daarvoor in de plaats gekomen toenemende samenwerking, de oude verhoudingen tussen de VS en Europa, zoals tot uitdrukking gebracht in het NAVO-bondgenootschap, achterhaald zijn. Een nieuwe, veelomvattende 'overeenkomst' is nodig om recht te doen aan de nieuwe realiteiten die het “vergrote” Europa - met meer politieke en economische stabiliteit - met zich meebrengen.

Bij zijn pleidooi om nieuwe afspraken over samenwerking tussen de VS en Europa niet langer te beperken tot het militaire domein, heeft Van Mierlo zich laten inspireren door de chef-redacteur Christoph Bertram van Die Zeit. Die wees vorig jaar op een bijeenkomst in Den Haag van de Atlantische Commissie op het belang van verbreding van de transatlantische relatie. “We kunnen het ons niet langer veroorloven om de relaties tussen de VS en Europa alleen maar over te laten aan de ministers van buitenlandse zaken en defensie of aan de militaire chefs van staven. Ook de ministers van gezondheidszorg, arbeid, sociale zaken, milieu moeten met elkaar om de tafel gaan zitten”, zo citeert Van Mierlo de Duitse journalist.

Net zoals thans al wordt gestudeerd op uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting, zou een diepgaande bezinning op gang moet worden gebracht over de vraag hoe “een nieuw evenwicht” tussen de Europese en de Amerikaanse pijler binnen het traditionele bondgenootschap vorm kan worden gegeven, aldus Van Mierlo.