Europees parlement wil actie tegen wateroverlast

DEN HAAG, 13 FEBR. De landen van de Europese Unie (EU) moeten een gezamenlijk plan maken om overstromingen zoals die zich onlangs hebben voorgedaan, tegen te gaan. De diverse fracties in het Europese Parlement hebben resoluties van deze strekking in petto. Vandaag pogen ze tot een gezamenlijk voorstel te komen, waarover ze nog deze week willen stemmen.

De socialisten vinden dat de Europese Commissie er voor moet zorgen dat de lidstaten een gezamenlijk actieplan opstellen en uitvoeren, omdat studies en maatregelen op uitsluitend lokaal, regionaal of nationaal niveau “niet vanzelfsprekend logisch noch efficiënt zijn”. De liberale en democratische fractie vindt dat er een internationale waterautoriteit moet komen, die het beleid voor grensoverschrijdende rivieren mede bepaalt. Zij vergelijkt dit orgaan met bijvoorbeeld de Internationale Rijncommissie.

In de voorlopige resolutie van liberalen en democraten staat overigens dat bij dijkversterking niet alleen op veiligheid, maar ook op natuur- en landschappelijke waarden moet worden gelet. De christen-democratische EVP pleit voor een internationaal surveillancesysteem en voor een internationaal onderzoek naar de oorzaken van de overstromingen van de laatste jaren.

In Nederland bepleit de fractie van de SGP in de Tweede Kamer een parlementair onderzoek naar de wijze waarop de regering tot nu toe het beleid voor dijkversterking heeft gevoerd, naar aanleiding van de overstromingen in Limburg en de evacuaties in Gelderland en Zuid-Holland. “Wat er is gebeurd, is de verschillende kabinetten-Lubbers zeer aan te rekenen. Het ging om een fundamentele zaak”, zegt het Kamerlid Van den Berg (SGP) vandaag in deze krant.

De meerderheid van de Tweede Kamer ziet echter weinig in zo'n onderzoek. “Het is belangrijker dat de schop de grond ingaat, dan dat er wordt gespit in het verleden”, vindt het Kamerlid Biesheuvel (CDA). Hij meent dat het meeste over de gang van zaken rond de dijkversterking bekend is. Ook volgens VVD-woordvoerder Blauw “zitten er geen witte vlekken” in de geschiedenis van de rivierdijkversterkingen. “We moeten aan de slag.” Namens de PvdA zegt Kamerlid Lilipaly “aarzelend” te staan tegenover een parlementair onderzoek. “Alle feiten staan op papier.”