GPV wil milder Fries volkslied

LEEUWARDEN, 9 FEBR. Friesland moet een minder nationalistisch volkslied met een minder opzwepende melodie krijgen. De huidige strofe 'Frysk bloed tsjoch op! Wol nou ris brûze en siede' (Fries bloed stuw op, wil nu eens bruisen en koken) past niet meer in deze tijd.

Dat vindt het GPV in Provinciale Staten van Friesland. In haar verkiezingsprogramma pleit de partij voor een nieuw Frysk Folksliet. Het provinciebestuur zou hiervoor een prijsvraag moeten uitschrijven. Volgens lijsttrekker B. van der Werf van het GPV is de tekst van een volkslied heel relevant, en wijst op het lied “Wien Neerlands bloed door d'aderen vloeit, van vreemde smetten vrij”, wat volgens hem even nationalistisch is en niet meer past in een samenleving die een multicultureel karakter heeft. “De bijbel leert ons dat alle mensen door God uit dezelfde mens zijn voortgebracht en dat zij dus per definitie gelijkwaardig zijn”, aldus Van der Werf in de Leeuwarder Courant. Hij vraagt zich daarin af of het goed is, hoog op te geven van “Fries bloed dat door onze aderen bruist 'yn it beste lân fan ierde'?” (het beste land ter wereld).

Het GPV krijgt weinig steun in Friesland. G. Krol-Benedictus van de Frysk Nasjonale Partij (FNP) vindt het “totale nonsens” om het huidige Friese volkslied als nationalistisch te bestempelen. “De meeste volksliederen hebben teksten die niet bij deze tijd passen.” Ook directeur L. Jansma van de Fryske Akademy ziet weinig kwaad in de tekst, die in de vorige eeuw is geschreven door de Friese dichter Eeltsje Halbertsma op de melodie van een Duits studentenlied, tijdens zijn studie in Heidelberg. Jansma: “Veel volksliederen zijn in de romantiek geschreven met teksten als 'Deutschland über alles' en 'Nog is Polen niet verloren'. Je moet ze als traditie en ritueel zien. Ook in het Franse volkslied staat een zin als 'dat een onedel bloed ons sporen drenke'. Zouden de Fransen dan hun Marseillaise moeten afschaffen?” Het merendeel van de Friezen is aboluut niet nationalistisch, zegt hij. “Ze voelen zich Fries in Nederland.”

Frysk bloed tsjoch op! Wol nou ris brûze-en siede

En bûnzje troch ús ieren om.

Flean op! Wy sjonge-it bêste lân fan 'e ierde

It Fryske lân fol eare-en rom.

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen.

Oerâlde, leave Fryske grûn.

Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen.

Dy't Friezen oan har lân ferbûn.

Fan bûgjen frjemd bleau by't âld folk yn eare

Syn namme-en tael, syn frije sin;

Syn wurd wie wet: rjocht, sljocht en trou syn leare;

En twang fan wa ek, stie it tsjin.

Trochloftich folk fan dizze âlde namme

Wês jimmer op dy âlders great.

Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme

In grien, in krêftich bloeiend leat!

refrein:

Klink dan en daverje, fier yn it rûn

Dyn alde eare o Fryske grûn (2x)

Fries bloed kom in beweging, ga bruisen en koken

en laat onze aderen kloppen

Vlieg op, we zingen over het beste land op aarde

het Friese land vol eer en roem.

Hoe ook door overmacht, nooddruft en zee belaagd

Oeroude lieve Friese grond

nooit werd jouw vaste, taaie band verbroken

die de Friezen aan hun land verbond.

Van buigen wars bleef bij het oude volk in ere

Zijn naam en taal, zijn vrije zin

Zijn woord was wet: recht, egaal en trouw in de leer

en dwang van wie ook, stond het tegen.

Doorluchtig volk van deze oude naam

Wees immer trots op je verleden

Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam

een groen, een krachtig bloeiend loot.

refrein:

Laat klinken en daveren, ver in het rond

je oude eer o Friese grond.