Nieuwe denktank wil een 'keihard sociale' politiek

DEN HAAG, 2 FEBR. Nederland is opnieuw een politieke 'denktank' rijker. In Den Haag presenteerde zich gisteren de Denktank Intermediaire Structuren (DIS). Deze nieuwste discussiegroep kent onder andere de namen van topambtenaar en ex-FNV-voorzitter H. Pont, directeur D. Bruinsma van de Nederlandse Crediet Maatschappij, de financieel directeur van Martinair, A. Verberk, en D66-partijvoorzitter W. Vrijhoef. In hun eerste notitie, getiteld 'Keihard Sociaal', houdt de groep een warm pleidooi voor de invoering van het basisinkomen.

De leden van de Denktank zijn bij elkaar gekomen met het idee dat het niet goed gaat met Nederland en dat het daarom nuttig was te praten over de economische ontwikkeling en de daaruit voorvloeiende financiële gevolgen voor Nederland. “Wij zijn al pratend tot de conclusie gekomen dat het beleid dat door kabinetten van verschillende kleur werd en wordt gevoerd ons in een fuik leidt. Bij ongewijzigd beleid zal het gevolg zijn dat we over enige tijd leven in een verarmd en verstard land met a-sociale verhoudingen; met een weggevaagd landschap en een grotendeels vernietigde natuur”, aldus de inleiding van het rapport. Politiek presenteerden de leden van de groep zichzelf gisteren als variërend “van utopisch links tot kritisch rechts.”

Het uiteindelijke doel dat de DIS nasteeft is een “zo vrij mogelijke samenleving in een zo mooi mogelijk land waar iedereen die dat wil en kan werk heeft, waarbij de ecologische grenzen worden gerespecteerd en waar iedereen op een menswaardige wijze deelt in de voortbrengselen van onze economie.” Vanuit die gedachtengang hebben zij zich geschaard achter het idee van het basisinkomen. Wat betreft de bestuurlijke structuur van Nederland vinden zij dat het land moet worden geregeerd als een moderne stadsstaat. Het betekent dat er een eind moet komen aan de lappendeken van bestuurlijke niveaus waar iedere bestuurder op zijn eigen niveau en binnen de eigen sector koning is en zelf oplossingen zoekt.

De denktank zegt geen politieke aspiraties te hebben, maar alleen een discussie 'in geestelijke vrijheid' op gang te willen helpen. De discussiegroep is de jongste in een reeks van velen. Eind december kwam de beweging 'Het Kapittel' naar buiten met het boek Democratie als Beeldenstrijd. Deze club onder leiding van oud D66-minister Zeevalking waarin verder de namen zijn te vinden van Eerste-Kamervoorzitter Tjeenk Willink, procureur-generaal Docters van Leeuwen, en oud staatssecretaris R. in 't Veld, is zeer bezorgd over wat zij ziet als crisis in de democratie en de rechtsstaat. Zij staan vooral kritisch tegenover de functie van politieke partijen en vinden dat deze instituten moeten worden ontdaan van hun monopolie op politieke ideëenvorming.