Saneringsfonds varkenssector bepleit

ROTTERDAM, 25 JAN. De overheid en de varkenshouderij zouden samen een fonds moeten stichten, waaruit de sanering van die sector wordt betaald. Dat heeft de vakgroep varkenshouderij van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) gisteren voorgesteld op grond van een enquête onder 750 varkenshouders. Daaruit is gebleken dat ongeveer tweederde voorstander is van een opkoopregeling voor zeugen, zodat het totaal aantal varkens kan worden teruggedrongen. Niet meer dan veertig procent van de ondervraagden is echter bereid aan die sanering mee te betalen.

Het voorstel van de vakgroep houdt in dat varkenshouders een premie krijgen als zij vervroegd hun mestproduktie-rechten verkopen. Sinds vorig jaar is wettelijk bepaald dat als een boer mestproduktie-rechten verkoopt automatisch een kwart van dat quotum wordt afgeroomd. Als dat verlies wordt gecompenseerd met het aanbieden van een premie zouden boeren kunnen worden geprikkeld die rechten eerder van de hand te doen, zo veronderstelt de NCB. Als een dergelijk systeem zou werken, verwacht de bond dat het aantal zeugen in enkele jaren met 100.000 - een tiende van het totaal - zou kunnen afnemen.

Uit berekeningen van de NCB blijkt dat het voorgestelde fonds waaruit de premies moeten worden betaald, ongeveer 75 miljoen in kas zou moeten hebben. Het fonds zou door zowel de varkenssector als de overheid moeten worden gefinancierd. Hoewel uit de enquête blijkt dat slechts veertig procent van de varkenshouders bereid is aan dat fonds mee te betalen vindt de NCB het toch de moeite waard het plan met de betrokken ministeries van landbouw, natuurbeheer en visserij en VROM te bespreken.

Beide ministeries hebben nog geen formeel standpunt ingenomen over plannen voor aanpak van het mestoverschot, maar volgens voorzitter J. Martens van de vakgroep varkenshouderij van de NCB zijn er wel signalen van de betrokken ministeries, die er op wijzen dat er steun te verwachten valt voor een saneringsfonds.

Uit een studie van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) is gebleken dat de varkensstapel in Nederland met dertig procent moet dalen, wil de sector duurzaam en milieuvriendelijk produceren. Dat zou gepaard gaan met een terugloop van het aantal banen van 54.000 nu tot 28.000. Op dit ogenblik wordt in de varkenshouderij jaarlijks 9,4 miljard gulden omgezet. De exportwaarde bedraagt 6 miljard gulden.

Als toekomstige varkenshouderijen aan alle milieu-eisen voldoen en toch rendabel zijn zullen de resterende bedrijven drie tot vier maal zo groot moeten worden dan nu gebruikelijk is, voorspelde het LEI.