Werkgevers hekelen compensatievoorstel arbeidsvoorziening

DEN HAAG, 28 SEPT. De werkgevers hekelen het voorstel van minister Melkert (sociale zaken) om de bezuiniging op de arbeidsvoorziening (gedeeltelijk) te compenseren met bij voorbeeld een opslag op de werkloosheidspremies.

De raad van de centrale ondernemingsorganisaties (RCO, waarin alle centrale werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd) schrijft dit in een brief aan de vaste Kamercommissie voor sociale zaken. De brief is een reactie op uitlatingen van Melkert begin deze week. De minister van sociale zaken deed de suggestie om naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken voor de arbeidsvoorziening ter compensatie van de bezuinigingen van 100 miljoen gulden volgend jaar en van 500 miljoen gulden in de periode daarna. Als voorbeeld noemde Melkert een opslag op de werkloosheidspremies en het vragen van een bijdrage aan werkgevers voor het bemiddelen van 'kansrijke' werklozen.

De alternatieven wijzen de werkgevers van de hand. “Een hogere WW-premie betekent weer hogere collectieve lasten. En het vragen van een vergoeding aan ondernemers staat haaks op het beleid van de arbeidsvoorziening”, zegt S.J.L. Nieuwsma, bestuurslid van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) en plaatsvervangend directeur sociale zaken van de christelijk werkgeversorganisatie NCW. “De brief moet voorkomen dat de Kamer op het verkeerde been wordt gezet.”

Melkert voorziet dat de bezuinigingen op de arbeidsvoorziening leiden tot “een stroomversnelling in de politiek-maatschappelijke discussie over de (toekomst van) de arbeidsvoorzieningsorganisatie”. Hij schrijft dit in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. De bewindsman wil daarom al in het voorjaar kunnen beschikken over het eindrapport van de commissie die de arbeidsvoorzieningswet evalueert.

Melkert heeft met deze commisie, die onder leiding staat van CDA-senator en oud-minister van binnenlandse zaken Van Dijk, afgesproken dat zij op uiterlijk 1 maart volgend jaar haar bevindingen zal presenteren. Aanvankelijk zou dat pas in september 1995 gebeuren, maar de minister wil vóór het zomerreces met de Kamer debatteren over de werkwijze en de taken van de arbeidsvoorziening.

Om een eerdere rapportage mogelijk te maken is de opdracht enigszins beperkt. Kern blijft de vraag welke resultaten de arbeidsvoorziening sinds de tripartisering heeft geboekt en in welke mate die resultaten voortvloeien uit de toen gekozen nieuwe structuur met gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgevers, werknemers en overheid.

Melkert zou vandaag met de Tweede Kamer debatteren over de arbeidsvoorziening, maar dat is uitgesteld naar volgende week, want de Kamerleden willen zijn brief eerst bestuderen.