Rekenkamer laakt verzelfstandiging luchtverkeersleiding

DEN HAAG, 28 SEPT. Het inkomen van de luchtverkeersleiders op onder meer Schiphol is de laatste jaren met gemiddeld 30.000 gulden bruto meer gestegen dan dat van ambtenaren op vergelijkbare posities. Tegelijk is het tekort van de Luchtverkeersbeveiligings-organisatie (LVB) toegenomen tot 30,9 miljoen gulden in 1992.

Dit zijn indirecte gevolgen van de verzelfstandiging van de LVB, die het ministerie van verkeer en waterstaat enkele jaren geleden doorvoerde. In een vandaag gepubliceerd rapport heeft de Algemene Rekenkamer kritiek op deze gang van zaken. Volgens de Rekenkamer is de operatie “niet efficiënt” verlopen en heeft het ministerie ten onrechte geen wettelijk instrument ontwikkeld om de doelmatigheid van de LVB te controleren. Het ministerie noemde eerder “een hogere mate van efficiency” als een van de belangrijkste redenen om tot de verzelfstandiging over te gaan.

Het is de vierde keer in acht jaar dat de Rekenkamer negatief is over een verzelfstandiging of privatisering van Verkeer en Waterstaat. Eerder werden de verzelfstandiging van het Loodswezen en de privatisering van de Dienst Informatievoorziening en het Staatsvissershavenbedrijf zwaar bekritiseerd door de Rekenkamer. Als gevolg van een andere privatisering, de verkoop van de Rijksluchtvaartschool aan de KLM à één gulden, loopt een onderzoek bij de Europese Commissie wegens mogelijk onrechtmatige steunverlening.

Volgens de Rekenkamer konden de inkomens van de luchtverkeersleiders sterk stijgen omdat de LVB na de verzelfstandiging zelf in de hand heeft hoeveel nieuwe luchtverkeersleiders worden opgeleid. De verhoging van de inkomens, die al gaande was op het moment dat de verzelfstandiging plaatshad, werd niet voorafgegaan door een onderzoek naar functiewaardering of werkdruk, zo stelt de Rekenkamer vast.

Volgens de verzelfstandigde LVB is de hoogte van inkomens van luchtverkeersleiders haar eigen verantwoordelijkheid, hoewel voormalig minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat de Tweede Kamer eerder toezegde dat er “een directe band” zou blijven bestaan met de inkomens van rijksambtenaren. Ondanks de verzelfstandiging hebben de luchtverkeersleiders de status van ambtenaar behouden.

De Rekenkamer wijst erop dat door de verzelfstandiging het jaarlijkse tekort van de LVB, dat wordt bijgepast door het rijk en in 1992 ruim 30 miljoen was, na het jaar 2000 verder kan stijgen.