NCW pleit voor loonsverhoging naar resultaat

DEN HAAG, 27 SEPT. Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond NCW wil af van blijvende loonsverhogingen. In plaats daarvan wil het werkgeversverbond op grotere schaal resultaatafhankelijke beloningen invoeren, die mee bewegen met de winst van de betreffende bedrijven. Op termijn moet 10 procent van het loon volgens het NCW “meeademen” met het bedrijfsresultaat.

Dit zei voorzitter J. Blankert van het NCW gisterenmiddag bij de presentatie van twee brochures over flexibiliteit in arbeidstijden en winstdeling. Blankert benadrukte dat het NCW er niet op uit is “om bestaand loon af te pakken in ruil voor een resultaatafhankelijk bedrag”. Het gaat het NCW om het terugdringen van algemene blijvende loonsverhogingen, aldus Blankert.

Volgens het NCW beschermt resultaatafhankelijke beloning werkgelegenheid. Een dergelijke flexibele beloningsvorm past volgens het werkgeversverbond ook in de trend van decentralisatie, omdat het leidt tot arbeidsvoorwaarden die per onderneming verschillend zijn. Aandelen voor werknemers noemde Blankert “niet de meest voor de hand liggende vorm van flexibele beloning”.

Resultaatafhankelijke beloning verdwijnt automatisch wanneer bedrijven slechter functioneren. Het NCW heeft de economische effecten uitgerekend van resultaatafhankelijke beloning. Als de wereldhandel in een bepaald jaar onverwacht 5 procent lager uitkomt, zonder dat dit gepaard gaat met een neerwaartse aanpassing van de lonen, dan daalt de werkgelegenheid daardoor op lange termijn met 55.000 arbeidsjaren. Als het aandeel van de lonen in het totaal verdiende inkomen (de arbeidsinkomensquote) gelijk blijft doordat werknemers 2 procent minder - winstafhankelijk - loon krijgen, dan neemt het aantal volledige banen volgens het toegepaste rekenmodel van het Centraal Planbureau op termijn met slechts 19.000 af. Winstafhankelijke beloning is eveneens gunstig voor de investeringen, de export en de produktie van de bedrijven. De particuliere consumptie daalt daarentegen harder.

Behalve meer winstafhankelijk loon stelt het NCW voor om de toeslagen voor werk op zaterdag af te schaffen. Blankert noemde toeslagen van honderd procent voor werk op zaterdag “buitensporig”. De zaterdag zou volgens het NCW een normale werkdag moeten kunnen zijn zonder extra loonkosten. Hetzelfde geldt voor werken in de avonduren. Werken op zaterdag zou er toe leiden dat mensen in plaats van zaterdag op een andere dag vrij hebben. Meer flexibiliteit in arbeidspatronen leidt volgens het NCW tot meer concurrentiekracht.

De Industriebond FNV, de grootste bond in de marktsector, liet eind vorige week nog weten dat de zaterdag als gewone werkdag onbespreekbaar blijft. Als er op zaterdag gewerkt moet worden, moeten de werknemers daarvoor volgens de bond in geld of in tijd gecompenseerd worden.