Personeel in horeca levert periodiek in voor extra banen

ROTTERDAM, 26 SEPT. Werkgevers en werknemers in de horeca zijn overeengekomen de CAO, die tot 1 april 1995 zou lopen, met een jaar te verlengen. Dat hebben de werkgevers, verenigd in Koninklijke Horeca Nederland, de horecabond van de FNV en de industrie- en voedingsbond van de CNV bekendgemaakt.

Horecapersoneel zal conform de verlengde CAO volledige prijscompensatie ontvangen. Verder zijn afspraken gemaakt ter bevordering van de werkgelegenheid in de sector, aldus J. Fit, secretaris van Koninklijke Horeca Nederland.

Zo hebben de werknemersorganisaties ermee ingestemd dat het horecapersoneel voor én jaar zal afzien van de jaarlijkse periodieke loonsverhoging. Bovendien zullen de jeugdlonen niet verder worden opgetrokken.

Voor nieuwe medewerkers in de bedrijfstak is per 1 april volgend jaar een lagere loonschaal van toepassing. De zogeheten vakvolwassenleeftijd zal pas weer in 1996 worden teruggebracht. Aanvankelijk was afgesproken die leeftijd jaarlijks met een half jaar te verminderen. Tot nog toe kent de horeca jeugdlonen voor 17- tot 22,5-jarigen. De collectieve dekking van het WAO-gat wordt voortgezet, maar tegen een aanmerkelijk lagere premie.

Volgens Fit geven de nieuwe afspraken met de vakbonden zo'n 2procent ruimte op de totale loonsom in de horeca. Die beloopt rond drie miljard gulden. Door de concessies van de bonden komt voor de bedrijven ongeveer 75 miljoen gulden 'vrij'. De 50.000 zelfstandigen in de horeca zeggen die ruimte hard nodig te hebben na de forse terugslag van vorig jaar. Naar zich laat aanzien zal dit jaar nog geen of maar weinig verbetering optreden.

Als gevolg van de jongste CAO-afspraken verwachten zowel werkgevers als werknemers een versnelling van het herstel in de horeca. Bovendien kunnen door de terughoudendheid in de loonontwikkeling ongeveer duizend extra arbeidsplaatsen worden geschapen. In de horeca zijn zo'n 165.000 mensen werkzaam.

Volgens Fit heeft de slechte gang van zaken in de horeca vorig jaar verschillende oorzaken. Zo had de sector te maken met een teruglopende koopkracht in het algemeen en een harde gulden, waardoor Nederland voor buitenlandse gasten erg duur is geworden. Daarnaast is er door de slechte zomer een flinke trek naar zuidelijke landen geweest. Ook zorgde de teruglopende conjunctuur voor een terugloop in handelscontacten. Ten slotte waren er te weinig aansprekende internationale evenementen waarvan de horeca kon profiteren.