06-Gedupeerden tegen PTT Telecom in geweer

De landelijke werkgroep van 06-gedupeerden zal deze week massaal aangifte doen van diefstal. De gedupeerden willen zo bij Justitie stappen afdwingen tegen PTT Telecom. Naar hun mening neemt de PTT hun klachten niet serieus.

AMSTERDAM, 26 SEPT. De strijd tegen misbruik van 06-nummers gaat door. Er is een landelijke werkgroep van gedupeerden opgericht die aandringt op een landelijk justitieel onderzoek. Ook al wees de officier van justitie te Arnhem deze zomer een strafklacht van de initiatiefnemer van de groep, T.Claessen uit Ewijk, af. De werkgroep, waaronder verscheidene advocaten die namens gedupeerden optreden, wil nu bij alle arrondissementsparketten aangifte doen van diefstal.

De landelijke werkgroep vertegenwoordigt volgens Claessen meer dan duizend mensen. Zij ontvingen de afgelopen jaren torenhoge telefoonnota's van PTT Telecom wegens het bellen met 06-nummers. Zelf houden de gedupeerden bij hoog en bij laag vol dat zij, noch hun gezinsleden hebben gebeld. De werkgroep denkt dat criminele organisaties particuliere nummers misbruiken voor het 06-bellen. Volgens hen is het technisch helemaal niet meer zo moeilijk om gesprekken op andersmans rekening te laten bijschrijven. PTT Telecom daarentegen zegt dat dat vrijwel onmogelijk is en hoogst onwaarschijnlijk. Claessen zegt echter een speciaal computerprogramma in zijn bezit te hebben waarmee op kosten van anderen kan worden gebeld.

Als iemand meent ten onrechte een 06-nota te ontvangen, begint PTT Telecom een eigen onderzoek naar mogelijke storing of fraude, maar in de paktijk leidt dat doorgaans tot niets. Volgens de werkgroep 06-gedupeerden is dat onderzoek een wassen neus, omdat de KEMA heeft vastgesteld dat deze controles alleen voldoende zijn voor het opsporen van fouten met een continu karakter. In het geval van het bellen van 06-nummers zou het juist gaan om incidenteel misbruik.

De Geschillencommissie Post en Telecommunicatie is de klagers al wel enigszins tegemoet gekomen. “Indien er geen gronden zijn de betwisting van een nota te betwijfelen dient de consument het voordeel van de twijfel te worden gelaten”, beslistte de commissie vorig jaar november in een 06-zaak. De consument is immers geheel afhankelijk van de PTT voor de juistheid van een rekening. De commissie vond dat PTT Telecom eigenlijk een kosteloze mogelijkheid zou moeten bieden 06-nummers te blokkeren. Wie daar dan niet, al was het alleen veiligheidshalve, gebruik van maakt, kan niet meer klagen. Maar zo'n blokkering kost enkele tientjes en het kan niet van de telefoonabonnee worden gevergd daarvan gebruik te maken.

Een structurele oplossing kan deze handreiking van de geschillencommissie voor de gedupeerden niet bieden, concludeerde R.Stutterheim (consumentenrecht Erasmusuniversiteit) in het blad Rechtshulp. Een strafklacht kon wellicht wèl uitkomst bieden. Maar deze werd op 8 juni door de officier van justitie te Arnhem afgewezen. Hij had drie argumenten.

Er zijn onvoldoende concrete aanknopingspunten voor onderzoek, andere zaken - zoals zware georganiseerde criminaliteit - gaan vóór en de 06-kwestie is vooral privaatrechtelijk en niet strafrechtelijk van aard.

In de jongste aflevering van Rechtshulp laat P.Wiewel van de Universiteit van Amsterdam weinig heel van deze argumentatie. Menige inbraak zal ook niet meer aanknopingspunten bieden dan het gegeven dàt er is ingebroken en toch is dat geen beletsel voor politie en justitie zich ermee te bemoeien. Dat de georganiseerde criminaliteit voorgaat is juist een reden iets aan 06-fraude te doen. Manipulatie met telecommunicatie en computers is opgenomen in het zogeheten “dreigingsbeeld” dat de regering van de georganiseerde misdaad heeft laten opstellen. De organisatie van 06-gedupeerden klaagt juist dat er organisaties achter het misbruik zitten en dat is niet implausibel. Dat het hier gaat om een civiele kwestie - verdeling van de schade tussen PTT en consument - is volgens Wiewel “een ondoordacht gelegenheidsargument waarmee het Openbaar Ministerie zich wel heel erg laat kennen”. Daarmee wordt immers in het aanrichten van de schade berust. Dat behoort nu juist niet te gebeuren.

Wiewel vindt dat een strafrechtelijk onderzoek wel degelijk zin kan hebben om pressie uit te oefenen op PTT Telecom voor een betere preventie. Gezien haar monopoliepositie mag het nodige worden verlangd. Kosteloze blokkade bijvoorbeeld. Of zelfs de simpele oplossing dat niet-kosteloze 06-nummers alleen op aanvraag van de consument in het pakket worden opgenomen. De opsporing van niet-continue storingen blijft een belangrijk aandachtspunt.

In een notitie beperkte de toenmalige minister van Verkeer en waterstaat Maij-Weggen zich eerder dit jaar voornamelijk tot de vaststelling dat er heel wat is gedaan tegen inbraken in kabelkasten.

Computerinbraken kunnen echter ook heel goed via de gewone lijn plaatsvinden. Een aantal Kamerleden vond het wel degelijk “nodig dat de 06-kwestie de aandacht van de Tweede Kamer houdt”. Tot hen behoorde de VVD-afgevaardigde A. Jorritsma-Lebbink, thans minister van Verkeer en waterstaat.

    • F.Kuitenbrouwer