Wallage en Pronk

Bij politici en journalisten heeft momenteel de kortzichtige opvatting postgevat om beleidsvernieuwing uitsluitend aan een wisseling van personen te koppelen. De pogingen van de heer Wallage om minister Pronk te overreden een ander departement dan Ontwikkelingssamenwerking te gaan leiden (NRC Handelsblad, 9 september), geven blijk van een onderwaardering van Ontwikkelingssamenwerking, ondanks de bekende grote inzet van minister Pronk, als ook van een slecht psychologisch inzicht.

Het is onbegrijpelijk en onterecht te stellen dat minister Pronk de Nederlandse politiek, de sociaal-democratie en zichzelf een slechte dienst bewijst door geen ander departement dan van Ontwikkelingssamenwerking te willen leiden. Minister Pronk is altijd vernieuwend bezig door zeer alert op (dramatische) gebeurtenissen in het buitenland te reageren met zonodig een beleidswijziging. Consequent houdt hij onze zich verhardende welvaartsmaatschappij een spiegel voor: mensen zoals hij zijn broodnodig omdat ze, ondanks tegenwerking, een beroep blijven doen op medemenselijkheid en gerechtigheid. Zo toont hij zich een sociaal-democraat in hart en nieren.

    • Mw. H. J Rietveld