Kamer stemt in met beleid kabinet

DEN HAAG, 23 SEPT. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteravond in hoofdlijnen ingestemd met het kabinetsbeleid voor 1995. Op een aantal punten is het kabinet tegemoet gekomen aan wensen van de Tweede Kamer. Zo is het voorstel van de PvdA-fractie gehonoreerd om volgend jaar honderd miljoen gulden extra te besteden aan ciminaliteitsbestrijding. De grootste oppositiepartij, het CDA, kwam met twee wijzigingsvoorstellen voor een bedrag van 260 miljoen op een totale begroting van ongeveer tweehonderd miljard gulden: deze werden afgewezen

De Kamer heeft ook besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ondergrondse gasopslag in het Drentse Langelo. Alle partijen, met uitzondering van CDA en VVD, steunden de motie van GroenLinks waarin op onderzoek werd aangedrongen. Dat werd gisteravond duidelijk aan het slot van de Algemene en politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

Ook wordt onderzocht op welke manier een compensatie kan worden gegeven aan mensen met één of meer kinderen en een inkomen tot modaal (40.000 gulden). Deze groep wordt getroffen door de bezuinigingen op de kinderbijslag en in het Regeerakkoord is afgesproken dat zij hiervoor worden gecompenseerd via de individuele huursubsidie. Op instigatie van fractievoorzitter Van Dijke (RPF) wordt nagegaan of de compensatie ook kan gelden voor mensen uit deze groep met een eigen huis.

Het voorstel van VVD-fractievoorzitter Bolkestein om af te zien van de bezuinigingen op cultuur zal bij de financiële beschouwingen over twee weken opnieuw worden besproken. De VVD-leider gaat uit van 22 miljoen gulden maar premier Kok spreekt over 13 miljoen waar extra uitgaven van 15 miljoen tegenover zouden staan.

Kok deed de toezegging dat er vóór de financiële beschouwingen een brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd waarin de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet precies in kaart worden gebracht. Ook de door Bolkestein aangedragen suggesties om met de rente op de omroepreserves en gelden uit de STER- en de loterij-opbrengsten de cultuurbegroting weer sluitend te krijgen, zullen in die brief aan de orde komen.

De suggestie van de PvdA-fractie om de eigen bijdragen voor kunst- en hulpmiddelen (zoals rolstoelen of protheses) voor iedereen te schrappen, komt terug bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid. Volgens het Regeerakkoord zouden alleen ouderen en chronisch zieken van die maatregel kunnen profiteren. Wallage wees er op dat het gereserveerde bedrag van 200 miljoen gulden voldoende is om ook andere groepen daarvoor in aanmerking te laten komen. Op deze manier kan “een pijnlijke discussie over de vraag wie er chronisch ziek is en wie niet” volgens Wallage worden vermeden.

De grootste oppositiepartij CDA kwam met wijzigingsvoorstellen op de plannen van het kabinet. Daarbij ging het om een vermindering van de bezuinigingen op de kinderbijslag met 130 miljoen gulden en een afwijziging van de bezuinigingen op het technologie-beleid van ook 130 miljoen gulden.

De fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 constateerden dat het CDA weinig afstand neemt van het kabinetsbeleid. “Aanpassingen van 260 miljoen op een totale begroting van ongeveer 200 miljard, dat noem ik schamel”, aldus Bolkestein gisteren. De twee CDA-moties werden niet aangenomen, en dat gold ook voor een aantal moties van de kleinere oppositiepartijen.