Methaanproduktie van Indiase rijstvelden blijkt sterk overschat

India is lang niet zo'n grote producent van methaan als tot nu toe werd gedacht. Dat concluderen Indiase wetenschappers, die in het gehele land metingen hebben verricht aan het vrijkomen van dit gas tijdens de rijstbouw. Methaan speelt een belangrijke rol in het zogeheten versterkte broeikaseffect: het warmer worden van de atmosfeer als gevolg van het stijgen van de concentraties broeikasgassen. Hoewel er veel minder methaan in de atmosfeer terecht komt dan kooldioxyde, houdt methaan per molecule bijna 25 maal zoveel warmte vast. Daardoor heeft methaan toch nog een aandeel van naar schatting 18 procent in de (mogelijke) opwarming van de aarde.

Methaan komt vooral vrij tijdens de rijstbouw. Negentig procent van deze rijstbouw vindt plaats in Azië, waarin India dan weer 60 procent voor haar rekening neemt. Onderzoekers van de Amerikaanse Environmental Protection Agency hadden eertijds becijferd dat er tijdens de rijstbouw in India per jaar gemiddeld 38 miljoen ton methaan vrijkomt. Maar volgens het hoofd van het Indiase Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, in New Delhi, deugden die berekeningen niet.

De oorspronkelijke metingen waren gedaan aan rijstvelden buiten India die constant onder water staan. Natte bodems bevatten minder zuurstof, zodat methaan die normaliter wordt geoxydeerd dan naar de lucht kan ontsnappen. De Indiase rijstvelden daarentegen worden alleen periodiek bevloeid of staan droog. De Amerikaanse bodems zijn ook rijker aan koolstof, wat de methaanproduktie zou bevorderen. En tenslotte zouden de Amerikanen hebben geëxtrapoleerd vanuit heel kleine veldjes, van nog geen vierkante meter groot, naar oppervlakken van vele miljoenen hectaren.

Indiase onderzoekers hebben nu zèlf de methaanproduktie van hun rijstvelden gemeten. Op 14 lokaties verspreid over het gehele land werden in totaal meer dan 2000 metingen verricht. De resultaten bevestigen dat de emissies van gebieden die constant onder water staan inderdaad veel hoger zijn dan van velden die af en toe worden bevloeid. Het verschil kan tot een factor 20 oplopen. Maar de gemiddelde methaanproduktie in India wordt nu becijferd op 4,3 miljoen ton per jaar, dus bijna het tiende van de eerdere schattingen. Boze tongen beweren dat de Amerikanen eertijds met opzet een hoge schatting hebben gedaan, om zo de Indiase onderzoekers zèlf tot meten aan te zetten.

    • George Beekman